Курсовые мероприятия

Межкурсовые мероприятия

Архив 2020

Архив 2019

Архив 2018

Архив 2017

Архив 2016

Архив 2015

Яндекс.Метрика


Гостевая книга
Қазақстандық білім берудің мазмұны, әдістемесі және сапасы
ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА

Муканова Саулеш Димкешевна

доктор педагогических наук, директор филиала АО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области

Как определено Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года, «развитие человеческих ресурсов определяется в качестве высшего приоритета долгосрочной стратегии развития страны. Экономические выгоды в будущем прочно связаны с инвестициями в образование, науку и здравоохранение, значительно повышающими качество и производительность рабочей силы» [1].

 
БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ СМАРТТЕХНИКА

Сафуллин Елдос Набиоллаұлы
Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі директордың орынбасары
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы
Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты

Білім беру саласы қазіргі күндегі дамыған және дамушы мемлекеттердің идеялогиялық жағынан  аса маңызды мән беретін тақырыбына айналды. Білім сапасының мемлекеттің болашағына жол ашатын, тұрақтылығына негіз болатындай қуатты күші бар екенін барша сауатты адамдар жақсы біледі. Әр аға буынның жинаған білімі мен тәжірибесін келесі буынға жеткізу жолдарын іздеген әдіс-тәсілдері оқу мен оқытудың сан түрлі жолдары мен құралдарын дамыта түсті.

 
ADVANCED TRAINING OF TEACHERS TAKING INTO ACCOUNT THE COMPETENCE-ORIENTED CONTENT OF EDUCATION

Zhumagaliyeva Dinara Shynbolatovna

The senior educator of the branch of JSC “NCPD “ORLEU” institute for professional development of West-Kazakhstan region Republic of Kazakhstan, Uralsk

In modern Kazakhstan there is a formation of the new education system, focused on world educational space. This process is accompanied by essential changes in the pedagogical theory and practice of teaching and educational process. In these conditions the teacher needs to be guided in a wide range of modern innovative approaches to the construction of training materials of new generation. Preparation of new types of educational materials, change of their functions and ways of using in educational practice is one of the components of the modernization of education.

 
СИСТЕМА СПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Жакслыков З.В.

старший преподаватель кафедры воспитания и социализации личности Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области

Перед педагогом при решении воспитательных, образовательных задач и задач физического развития в процессе физического воспитания, спортивной тренировки, физической рекреации и реабилитации особо важное значение приобретают способы применения избранных средств, которые помогут более успешно и продуктивно их достигнуть.

 
КӘСІБИ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ МЕҢГЕРТУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

С.К.Сексенбаева

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» жеке тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру кафедрасының аға оқытушысы

Жаңа заман, Жаңа қоғам, Жаңа бағыт. Қазіргі уақытта еліміз тәуелсіз ел атанып, бұрын-соңды орын алып көрмеген жаңашылдыққа аяқ басты. Тәуелсіздік тұғырынан көрінген 25 жыл ішінде еліміз адам нанғысыз деңгейде өзгерісті бастан өткерді.

 
БІЛІМ БЕРУДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Бахтиярова Рысқаным Жолболсынқызы,

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру кафедрасының меңгерушісі

Қазақстандық білім жүйесін дамыту стратегиясының басты мақсаты – ұлттық білім моделін жасау. Ұлттық білім үлгісінің негізгі бағыты — адамды қоғамның ең негізгі құндылығы ретінде тану, оның қоғамдағы орны мен рөліне, әлеуметтік жағдайына, психикалық даму ерекшелігіне мән беру, сол арқылы оның рухани жан-дүниесінің баюына, саяси көзқарасының, шығармашылық еркіндігі мен белсенділігінің, кәсіби іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау, мүмкіндік беру.

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

Мухатаев Айдос Агдарбекович
Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Карагандинской области

Система повышения квалификации педагогических работников призвана обеспечивать качество сферы образования в целом, «выполняя обслуживающую функцию для всех уровней системы непрерывного образования».

 
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Избасаров Ербол Хусаинұлы
«ӨРЛЕУ» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» «Инновациялық технологиялар және жаратылыстану-ғылыми (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы, Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақты қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында» деп білім қызметкерлерінің бірінші құрылтайында сөйлеген сөзінде Елбасы айтқандай ұстаздарды өз Отанын шексіз сүйетін, еліміздің болашығына, оның гүлденуіне аянбай үлес қосатын білімді жеткеншектерді даярлау міндеттері күтіп тұр.

 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SMART ОБРАЗОВАНИЯ

Нургазинова Маншук Кенесовна

Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по ЗКО», Республика Казахстан, г.Уральск

В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: Рост, Реформы, Развития» отмечено: «В пятых следует повысить инновационный потенциал казахстанской экономики.

 
ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Байкатова Кумыс Ильясовна

Филиал АО НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по ЗКО

Значительные изменения в сфере технологий, коммуникаций и науки влияют на социально-экономическое  развитие  мирового  сообщества,  и  следовательно  предъявляют  современные требования уровню знаний и навыков, необходимых гражданам для успешной жизни в ХХІ веке.

 
ЖЕТЕЛІ ОҚЫТУ – КЕЛЕШЕК БАСТАУЫ

Мусагалиев Батырғали Калекешович

Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлерді біліктілігін арттыру институты, ақпараттық технологиялар бөлімінің басшысы

Қазіргі кезеңде Қазақстандағы білім беру жүйелерінің кұрылымдарында елеулі өзгерістер болып жатыр. Оқу мен білім технологиясы қаржы қорының байыбына жетіп түсінудің, нарықты өркендету жолында күресудің тиімді құралына айналып отыр.

 
АКТ АРҚЫЛЫ ОҚУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ

Мулдағалиева Рауан Бақытқызы

«Өрлеу» БАҰО  АҚ филиалы БҚОПҚБАИ  Баспа-ақпараттық және қоғаммен байланыс бөлімі жетекші маманы, магистр

Бүгінгі күні қоғамға проблемаларды шеше алатын, шешім қабылдайтын, сындарлы ойлайтын, идеялар ұсына алатын және ортада, командада жұмыс істеуге икемді, креативті, бастамашы  жастар қажеттігі  барлық жерде айтылып та, жазылып та жүр.

 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ

Алипкалиева Гульфия Бекетқызы

«ӨРЛЕУ» БАҰО» АҚ филиалы «Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» МКДППҚ  кафедрасының магистрі, аға оқытушы

Қоғамның дамуына қарай ғылым мен техникада оның басқару жүйесі де өзгеріп отыратыны белгілі, осыған орай маман қызметінің мазмұны жаңарып, жаңа мақсат, жаңа көзқарас, жаңа шешімдер мен жаңа мүмкіншіліктер қажеттігі туындайды.

 
ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛИ 4К SMART-ОБУЧЕНИЯ

Даулетбаева Гульнара Касымкановна
Тренер по программе нравственно-духовного образования «Самопознание» центра уровневых программ, магистр педагогических наук, филиала акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» институт повышения квалификации педагогических работников по г.Астана, Казахстан

Даулетбаева Макпал Борибаевна
Магистрант Школы государственной политики и управления Корейского института развития г.Седжон, Южная Корея

Дюсембаева Гулнара Тулегеновна
Начальник отдела по административно-организационным вопросам филиала акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» институт повышения квалификации педагогических работников по г.Астана, Казахстан

Современное общество быстро и динамично меняется с развитием современных технологий. Способность компьютеров обрабатывать информацию усовершенствована более чем в 100 000 раз с того момента, когда появились первые электронно-вычислительные машины.

 
БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР. РЕПРОДУКТИВТІК ОҚЫТУДАН КОНСТРУКТИВТІК (СЫНДАРЛЫ) ОҚУҒА КӨШУ

Габбасова Багдагул Беккалиевна

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы БҚО бойынша ПҚБАИ аға оқытушысы

Бүгінде біз ақпараттық қоғамда өмір сүрудеміз. Қазіргі дәуірдің әлеуметтік және экономикалық даму ерекшеліктерінің бірі ретінде автоматтандырылған және ақпараттық технологиялардың даму қарқынын атауға болады.

 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЖАҒДАЯТТЫҚ ЕСЕПТЕРДІҢ РӨЛІ

Мурзабулатов Менжан Тлепкалиевич

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» «Инновациялық технологиялар және жаратылыстану-ғылыми (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы

2012-2016 жылдарға арналған білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға арналған Ұлттық жоспарда  бұл тұжырым  «Тұлғаның   білімі, біліктілігі   және дағдысына сүйенне отырып,  әлеуметтік қарым-қатынастарға,  мәдени  ортаға беиімделуі» деп түсіндіріледі.

 
ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖАҢА ФОРМАСЫНЫҢ БІРІ – ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Самеков Мейрбек Нурланович, Избасаров Ербол Хусаинович

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, Тараз қ., Қазақстан

Бүгінгі әлем дамуының жаңа ұстанымдары білім беру жүйесінен күн сайынғы экономикалық, әлеуметтік және мәдени өзгерістерге мейлінше бейімделуді талап етеді. Әлем қазіргі күні «білім қоғамын» және «білім экономикасын» құру бағытында.

 
ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ПЕДАГОГТАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДА ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

Өтеғұл Гүлмаржан Кәрімқызы

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру кафедрасының аға оқытушысы

Ақпараттық қоғамға көшу әлем елдерінен, сонымен бірге Қазақстаннан әлемнің тез өзгермелі жағдайында өзін-өзі шыңдауға, өзін-өзі дамытуға, барынша дұрыс және өнегелі-жауапты шешімдерді өзбетінше қабылдауға қабілетті азаматтардың болуын талап етеді. Осы айтылғандар шеңберінде Қазақстанның қазіргі білім беру жүйесі үшін жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін қамтамасыз ететін жағдайлар жасау мәселесі өзекті мәселе болып тұр.

 
ПЕДАГОГТЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДА РЕФЛЕКСИЯЛЫҚ ИКЕМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ

Хайруллина Айгуль Болатовна

«Өрлеу» БАҰО» АО «БҚО ПҚ БАИ» ДБО жетекшісі м.а., магистр

Қазіргі білім беру саласының өзекті мәселелерінің бірі – уақыт талабына сай педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру және жетілдіру болып табылады. Кәсіби құзыреттіліктің дамуы – бұл маманның кәсіби тәжірибені меңгеруі және жетілдіруі болып табылады.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ

Габдрахманова Бибигуль Демеуовна

Главный специалист отдела мониторинга и анализа, филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области»

Когда-то древнекитайский мыслитель Конфуций сказал: “Учение без мысли – напрасный труд”. Это как нельзя лучше понимают многие из нас, поэтому и обращаются к современным технологиям обучения, способствующим развитию интеллектуальных способностей обучающихся.

 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ КУРСА «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ»

Абишева А.М., Узахова Ж.Т.,

тренеры ЦУП филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по ЗКО г.Уральск

В статье говорится о ключевых идеях и содержание Программы, которые направлены на достижение учителями соответствующего качественного уровня,  необходимого им для позиционирования себя как специалиста, способного к профессиональным размышлениям, готового к изменениям в своей практике преподавания и обучения.

 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ РЕФЛЕКСИЯ МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ

Зулкашева Ш.М.,

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы БҚО ПҚБАИ Деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері

Қазіргі қоғамдағы педагог тұлғасынан – белсенді өмірлік ұстаным, оптимистік көзқарас, кез келген жағдайда жеке даралығын сақтап қалу және проблемалық жағдайларда шешім қабылдауда өзіне жауапкершілік алу сияқты сипаттарға ие болуын қалайды.

 
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҮДЕРІСІНДЕ СМАРТ ТЕХНИКАЛАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Махметова Айша Сагынгалиевна

Инновациялық дамуды әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы, магистр, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ», Орал қаласы

Қазақстан Республикасында білімді және ғылымды дамытудың 2016- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Білім беру жүйесін ақпараттандыру, оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар белсенді қолдану, сандық білім беру ресурстарының мүмкіндіктері кеңінен пайдалану» мәселелері қозғалған[1].

 
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНА ЖАҢА КӨЗҚАРАС, ЖАҢАША ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

Арыстанова Шынаргуль Умбеткалиевна

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» МКДППҚ  кафедрасының аға оқытушысы, магистрі

Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2014 жылғы 18 қаңтардағы «Қазақстан  жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында атап өткендей, «біз 2050 мақсатына қарай жаһандық   бәсекелестік жағдайында ілгерілейміз. Ұлттық білім берудің барлық  буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр» [1].

 
ТАРИХ ЖӘНЕ ҚОҒАМТАНУ ПӘНІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ

Таскалиева Гулдана Ерсайновна

Инновациялық технологиялар және ғылыми-жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты», Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

2015 жылы Қазақстан Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап өттік. [1].  Осынау тарихи белестер Жаңа Қазақстандық Патриотизмді ұрпақ жадына сіңіруде айрықша рөлге ие болып, тарих пәні мұғалімінен жоғары білімділікті, белсенділікті, кәсіби біліктілікті талап ететіндігі сөзсіз.

 
ТИІМДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША САБАҚ ЖОСПАРЛАУ

Қуанаева Рысханым Сағынбайқызы

«Өрлеу» БАҰО» АҚФ БҚОПҚБАИ, Орал қаласы, Қазақстан

Қазақ тілі пәні бойынша білім беру мазмұнын жаңарту «Қазақстан Республикасында Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік  бағдарламасы  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Жарлығына сәйкес қолға алынған (ҚР Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы №110 Жарлығы).

 
ВОЗМОЖНОСТИ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Филинова Наталья Анатольевна Омаров Данияр Толегенович

Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Карагандинской области г.Караганда, Республика Казахстан

Процесс обновления содержания образования в Республики Казахстан предъявляет новые требования к педагогическим кадрам. Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и соответственно моделирующий учебный процесс педагог является гарантом решения поставленных задач.

 
THE ASSESSMENT FOR LEARNING STRATEGIES AND TECHNIQUES

Zhassybayeva Ainash Aubakirovna (Жасыбаева Айнаш Аубакировна)

Nazarbayev Intellectual School of Physics and Mathematics, Uralsk, Kazakhstan

Nowadays classroom assessment is used in many ways in education.  The primary purpose of assessment is to improve student learning.

 
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА - ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Абдрахманова Анаргуль Жумабаевна

Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ» Институт повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области, г.Уральск, Казахстан

В XXI веке сетевые сообщества являются мощным средством поддержки профессиональной деятельности. Они  позволяют постоянно расти, развиваться, постоянно оставаясь актуальным. Общаясь с коллегами, педагог начинает чувствовать себя частью чего-то явно большего, чем просто место его работы, расширяются горизонты его профессионального видения.

 
ҚАЗАҚСТАНДА БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ - БҮГІНГІ ЗАМАННЫҢ ТАЛАБЫ

Сыздыкова Асемгуль Ибрагимовна

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» Акционерлік қоғам филиалы Қарағанды облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің

біліктілігін арттыру институты Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы

Ақпараттық кеңістікті кеңейтіп, әлемдік қоғамдастыққа мүше болу жағдайында білім беру саласында елдің саяси-экономикалық даму деңгейінің критерийлері ретінде адами ресурстарды қалыптастырудағы рөлі артып отырған кезеңде білім беру жүйесін жаңа талаптарға бағдарлаудың маңызы зор болып табылады.

 
SMART - ПЕДАГОГЫНЫҢ КӘСІБИ ДАМУЫ

Қалмағанбетова Назгүл Төреқожақызы

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қарағанды облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті - ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясы мен инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу», - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері атап көрсетілген.

 
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Мусаева Жанбота Оспанқызы

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру орталығының аға оқытушысы

Елімізде білім беру жүйесін жетілдіруде маңызды қадамдар жасалуда. Ондағы мақсат – қоғамға орасан зор проблема тудырып отырған жаһандану мен жаңғыртудың әсерінен түбегейлі өзгеріске ұшырап жатқан әлемде  оқушыларды серіктестікте жұмыс істей алуға, мәдениет пен құндылықтарды ескере отырып азаматтық ұстанымында өзгелермен ынтымақтастықта өмір сүруге, өзіндік дербестігі мен ерекшелігін дамытуға дайындау.

 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ТРИЛИНГВИЗМА

Никифорова Т.П.

заведующая кафедрой психолого – педагогического сопровождения профессионального развития учителей филиалаАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК по ЗКО

Сегодня все больше стран становятся многоязычными, но, несмотря на сложившуюся языковую ситуацию, государственным языком часто становится только один язык. Это происходит не только по внутренним причинам (сами языки трудно поддаются правовому урегулированию), но и внешним, в частности, политическим.

 
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢА СЕРПІЛІС

Каримуллина Райхан Каримовна

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы БҚО ПҚБАИ ИТжҒЖ(Г)ПОӘ кафедрасының аға оқытушысы

ХХІ ғасыр-жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Өскелең елдің айбынды болашағы үшін – ең әуелі сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім саясатындағы ғылым-техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық экономиканың негізгі бөлігі болып табылады.

 
КӘСІПТІК МЕКТЕПТЕ ДУАЛДЫ ОҚЫТУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖАҒДАЙЛАРЫ

Байдалиев Куатбек Абуталипович

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан Аграрлық-техникалық университеті, Орал қаласы, Қазақстан

Қазіргі Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық салаларын жақсартудың шешуші факторына өнеркәсіп индустриясы мен еңбек ресурстарын, соның ішінде адами капиталдың дамуы болып отыр. Оның негізі өнім айналымы мен интеллектуалды ресурстар салалары  бойынша өркениетті мемлекеттердің арасындағы бәсекелестік құбылыстары кең орын алып келеді.

 
КОЛЛЕДЖДЕ КРЕДИТТІК ОҚЫТУ – БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН СҰРАНЫСЫ

Байдалиев Куатбек Абуталипович

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан Аграрлық-техникалық университеті. Орал қаласы. Қазақстан

Кәсіптік және техникалық білім беру оқу орындарының педагогикалық үдерісін жетілдіруге екінші жаңа білім беру формасы   – кредитті оқыту жүйесі болып табылады.

 
БОЛАШАҚ ҚҰРЫЛЫСШЫ МАМАНДАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР

Байдалиев Куатбек Абуталипович

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан Аграрлық-техникалық университеті. Орал қаласы. Қазақстан

Құрылысшының еңбегі үлкен өндірістерде болсын, кішігірім салалық бригада болсын, мамандар әр түрлі құрылыс жұмыстарын орындауда еңбек функциялары нақты бөлінген. Өндіріс орнының құрылыс алаңдарында ұзақ уақыт орындайтын бір типті немесе әр түрлі әрекеттерді бір мезілде (ерітіндіні жағу, кірпіш тастарды қалау, сылау және т.б.) орындайтын еңбек түрлері де кездеседі.

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГАВ УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Омарова Айгуль Бекеновна

главный специалист отдела информационных технологий ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области, магистр естественных наук, член – корреспондент Международной Академии информатизации

Внедрение информационно - коммуникационных технологий в профессиональную деятельность педагогов является приоритетным направлением модернизации казахстанского образования в условиях обновления содержания среднего образования.

 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР-БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІ

Кукшибаева Махаббат Лияновна

Талдықорған политехникалық колледжінің экономикалық пәндер оқытушысы, Алматы облысы

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе етістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдай жасау, оқытудың жаңа технологиясын енгізу,

 
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БОЙЫНДА РУХАНИ АЗАМАТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Себепова Акторгын Талаповна,  Абдрахманова Лаззат Шамшиевна

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, №1жалпы орта білім беретін мектеп

Елбасы  өз сөзінде: «Еліміздің  ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, бола-шақты білімді ұрпақ айқындайды, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаз қолында»  деп  атап көрсетті.   Қазіргі таңдағы мақсатымыз жаңа кезеңде жас  ұрпақты тәрбиелеудегі актуалды мәселелерді тиімді шешілуін ұйымдастыру.

 
ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОЕ РУСЛО ИЛИ МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН…

Ахметова Дина Айдарбековна

учитель русского языка и литературы, Чаганская ОСОШ, ЗКО, Теректинский район, п. Новая Жизнь

«Учитель живет до того времени,
пока учится, как только он перестает
учиться,  в нем умирает учитель»
К. Ушинский

Выбор моего эпиграфа заключается в том, что я как учитель должна не останавливаться на достигнутом, а всегда идти вперед. Я люблю учиться, а это я думаю самое главное в моей профессии, желание получать новые знания.

 
ДОМАШНЯЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

Снегирёва Наталья Фёдоровна

ЗКО г. Уральск, Средняя общеобразовательная школа №25

Успех домашней работы школьников зависит прежде всего от того, как прошел урок и какое дано задание на дом. Домашние учебные занятия являются продолжением классной работы на уроке и определяются ею. Выполнение домашних работ позволяет решать следующие задачи в учебно – воспитательном процессе:

 
ҰРПАҚҚА ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ИДЕЯЛАРЫ

Кабимолдина Айгуль Кайрбековна

Педагогика пәнінің оқытушысы, М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі ҚКМК, Семей қаласы, Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан

«Ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы сияқты ұлы құндылықтар ғана мәңгі. Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мәңгілік Ел болу үшін бізде бәрі бар» деп, Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында жариялағандай, бүгінде өз тағдырын өзі айқындаған Қазақстан оның бүкіл халқы экономикасы мен әлеуметтік жағдайы, мәдениеті, ғылымы, білімі қоғам мен экономиканың дамуы ашық сипатқа ие болды. [1.1.]

 
РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Мергалиева Гульсум Алтынбековна

г.Уральск, средняя общеобразовательная школа №12, учитель высшей категории русского языка и литературы

На современном этапе главной задачей государственной образовательной политики является создание условий для достижения нового качества образования в соответствии с перспективными потребностями современной жизни, обеспечение доступности образования для всех детей.

 
САБАҚТА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Шукурова Каламкас Орынгалиевна

Талдыапан орта жалпы білім беретін мектебі, Талдыапан ауылы, Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан

Дамыған  елдердегі  білім  беру  жүйесінде  ерекше  маңызды болып  табылатын мәселелердің  бірі – оқытуды  ақпараттандыру, яғни оқу  үрдісінде  ақпаратттық  технологияларды  пайдалану  болып  табылады. Қазіргі  таңда  елімізде білім  беру  жүйесінде жаңашылдық  қатарына  ақпараттық  кеңістікті  құруға  ену, басты  мәселе болып  отырғаны мәлім.

 
ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ - ЗАМАН ТАЛАБЫ

Жубанова Жазира Бакытовна

Щапов жалпы орта білім беретін мектебі, Жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Щапов ауылы

Біздің болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз-белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар. Барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Білім берудің сапасын жақсарту үшін заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелер, білікті мамандар қажет.

 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ДЕҢГЕЙЛІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ (АУЫЛ МЕКТЕБІ ҮЛГІСІНДЕ)

Курматова Галина Беркиновна

ағылшын тілі пәні мұғалімі, мектеп директоры, Федоровка ҚЖОББМ, БҚО Теректі ауданы

Білім беру деңгейі – экономикалық және ғылыми-техникалық прогрестің бастау көзі, мемлекет пен қоғамның табысты дамуының кепілі. Білім беру саласында кенжелеп қалу елдің бәсекеге қабілеттілігіне, ұлт болашағына және мемлекеттің қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді.

 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ – БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ

Булатбаева Алмагул Әйтімбетқызы

Орал қаласы, №12 ЖОББМ-ның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Жаңа инновациялық технологияны қолдану  оқушыларды  сөйлеу, жазу тілдерін қолдана білуге, таным, ойлау белсенділіктерін ізденушілік деңгейге жетелеуге  көмектесетіндігі туралы ой қозғалады.

 
СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДИКА И КАЧЕСТВО КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ергалиева Зина Сагингалиевна

Сырымская средняя общеообразовательная школа – детсад комплекс

Западно – Казахстанская область, Сырымский район, п.Косарал

В настоящее время идёт становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Образовательная система предлагает новое содержание, новые подходы, новое право, отношения, поведение, иной педагогический менталитет.

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Куракаева Жарқынай Ермекқызы

№23 жалпы орта білім беретін мектебі, Орал қаласы

Оқыту үрдісіне жаңа  ақпараттық технологияларды енгізу – бүгінгі  білім саласының басты талабы болып отыр. Қазіргі кезде жүргізіліп жатқан ізгілендіруі, ғылыми ақпараттың қарқынды дамуына байланысты  оқу-тәрбие іс-әрекеттері мен  білім беру мазмұны қайта қаралуда.

 
ЖАҢА ФОРМАЦИЯ МҰҒАЛІМІ - ШЫҒАРМАШЫЛ ТҰЛҒА

Неткалиева Гульмира Бисеновна

№43  жалпы орта  білім беретін мектеп

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ОРАЛ ҚАЛАСЫ

Білім беруді реформалау жағдайындағы айрықша өзекті мәселелердің бірі — қазіргі қоғамдағы мұғалімнің қызметі. Қазіргі мектеп қоғамдық өзгерістерге  тез икемделетін, жаңалыққа құмар мұғалімдерге   аса зәру болып отыр. Сол себепті кез - келген инновациялық тапсырмаларды шешуге ойлы, шығармашылық тұрғысынан қарайтын аса қабілетті мамандар қажет.

 
ҮШ ТІЛДІ МЕҢГЕРУ-ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ

Сердалина Данагул Амангелдиевна

Ақжайық ауданы М.Өтемісов атындағы НЖББМ ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Президенттік «Тілдердің үш тұғырлылығы» бағдарламасының басты мақсаты-қазақ тілінде қысым жасау емес,керсінше оның бәсекеге қабілеттілігін орыс және ағылшын тілі дәрежесіне дейін көтеру. Оның үстіне қазақ тілінің бәсекеге қабілеті осындай міндеттерді қоюға толық мүмкіндік береді.

 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕРДІ МЕКТЕПТЕ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛУ

Утегенова Актилек Тулебаевна

Талап орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасы, тарих және құқық пәні мұғалімі

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Мен білім беру жүйесіндегі іс жағдайын түбегейлі өзгертуді  стратегиялық міндет деп санаймын.»; «Ұлттың бәсекелестікке қабілеттілігі бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен анықталады»; «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың бірі.

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ САБАҚТАРЫНДА ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІ

Тулегенова Данагуль Мукангалиевна

№42 "Ақ ниет" гимназиясы, Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Ұстаздың биігі, ойлана қарасаң, биіктей береді, үңіле қарасаң , тереңдей береді; қол созсаң- қарсы алдыңда, айналсаң артында тұрғандай" деп Сократ айтқандай, егеменді еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің қатарына қосылуға табандылықпен жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар қойылуда.

 
ШЫҒАРМАШЫЛ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

Кулдашева Маншук Сагиевна
№5 Орта жалпы білім беретін мектеп

Муханбетова Айгүл Ораққызы
А.Тайманов атындағы №34  мектеп - гимназиясы

Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

Уақыт талабы біздерге, ұстаздар қауымына, үшінші мыңжылдықтың азаматтарын ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тәрбиелеуге, білімді, жоғары интеллектуалды адамды қалыптастыру міндеттерін қояды.

 
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢА БАҒЫТТАРДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

Саматаева Гаухар Абдыхаимовна

№44 орта жалпы білім беретін мектебі, І-ші санатты ағылшын тілі мұғалімі. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, әр мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, қонымды, тиімді болары сөзсіз.

 
МAТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС САБАҚТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Қажыкен Айымгүл Қажыкенқызы

№19 орта жалпы білім беретін мектеп, Орал қаласы

«Адам мен адамды,ел мен елді теңестіретін білім. Қазіргі білім берудің басты мақсаты:
жан-жақты дамыған,рухани бай жеке тұлға қалыптастыру.»

Қазіргі таңда білім берудің әлеуметтік құрылымы маңызды элементтердің біріне айналып отыр.Дүниежүзінде білімнің рөлі артып,әр елдің өзіндік білім беру жүйесі тағайындалған.Қазақстан Республикасындағы білім беру саласындағы өзгерістердің қамтылуы маңызды іс-шара болып табылады.

 
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ЖАҢАРТУДА ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ДАМЫТУ БАСТЫ МӘСЕЛЕ

Кунанова Калампыр Куанышкалиевна

Қ.Сағырбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп-балабақшасының бейнелеу өнері, сызу пәнінің мұғалімі

Бөкей ордасы ауданы, Саралжын ауылы

Білім беру жүйесі қоғаммен бірге дамып, онымен бірге үнемі өзгеріп отырады. Ол әр ұлттың өзіндік ерекшеліктеріне қарай қалыптасып, үнемі жетіліп, уақыт өткен сайын күрделене береді. Қай кезеңде де жалпы білімнің атқаратын қызметі – жас ұрпақтың танымдық дүниесін байытып, дамуын қамтамасыз ету. Заман өзгерісіне қарай мектептерге қойылатын талап та, ондағы оқыту және тәрбиелеу әдіс-тәсілдері де өзгеруде.

 
ҮШ ТІЛДІ БІЛУ – БҮГІНГІ ЗАМАН ТАЛАБЫ

Сариева Райгул Базаровна

ағылшын тілі пәні мұғалімі, №19 орта жалпы білім беретін мектеп, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа саналы, мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің талабы. Тілдің адам өміріндегі ең шешуші рөл атқаратыны әркімге де түсінікті. Ол танудың, түсінудің, дамудың құралы. Ал үш тіл білу біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды құралы болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының шет елдермен халықаралық байланыстары күннен-күнге арта түсуде. Сол байланыстарды дамыту үшін көп тіл білетін жас ұрпақ тәрбиелеу қажет-ақ.

 
ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИЕ

Бухлова Наталья Викторовна

учитель биологии средней школы №2 Казахстан, Карагандинская область, село Есиль

С каждым днем все больше и больше волнует вопрос: Что происходит с нашими детьми? Почему у них пропадает интерес к обучению? Как справиться с этой проблемой? В век глобализации надо уйти от старых подходов в обучении.  Необходимо  научиться  применять  новые технологии, как инструмент эффективного преподавания.

 
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢА ПАРАДИГМА, ЖАҢА КӨЗҚАРАС

Сагингалиева Асем Курмангазиевна

№39 Орта жалпы білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Қазіргі әлемде жай ғана сауаттылық жеткіліксіз болып қалғаны бәрімізге мәлім. Сондықтан ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып,  оқушылардың  қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр.

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫН ОҚЫТУДА ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Набиева Сандугаш Шандыбаевна

№17 жалпы орта білім беретін мектебі, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан, адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық технологияны пайдалану әдісі зор рөл атқарады.

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫН ОҚЫТУДА ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Жумагазиева Гульназ Жанболатовна

№24 орта жалпы білім беретін мектебі, Орал қаласы

Еліміздің ертеңі, артар сенімі мен сүйенер тірегі ол-болашақ жас ұрпақ. Ал болашақ жас ұрпақты сауатты да, бәсекеге қабілетті етіп дайындау ол қазіргі заман талабы. Сол заман талабының негізінде жас ұрпақты жан-жақты дамытып, жетілдіру үшін белгілі бір өзгерістің керегі анық.

 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫ, ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ САПАСЫ

Есетова Гульзия Амангельдиевна

№24 жалпы орта білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Орал  қаласы

Қазіргі таңда жаңа дәуірде бүкіл әлем интеграциялық байланысқа түсуде. Біздің Елбасымыз Қазақстан халқына жолдауында «Азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім – біздің басты құндылығымыз. Көп ұлтты еліміздегі татулық пен келісім, мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде танылған» деп көрсетілген.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Зиинова Айнагуль Арслагалеевна

ЗКО, Бурлинский район, Общеобразовательная школа №6, г. Аксай

Новые информационные технологии - это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения и воспитания. Современные педагогические технологии, такие, как проектная методика, использование компьютерных технологий,

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА АКТ-НЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ САПАЛЫ БІЛІМГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ

Ерғалиева Гүлнар Сайнқызы

№23 жалпы орта білім беретін, Орал  қаласы, Қазақстан Республикасы

Білім беру саласында бүгінгі заман талабы мұғалімдерге үлкен міндет артады, шығармашылықпен жұмыс істеп, тынбай ізденуді қажет етеді. Мен де осындай бағытта жұмыстанып жүрмін. Ұстанымым:“Әрбір сабақтың мазмұнына сай әдістер мен тәсілдерді дұрыс таңдап және АКТ-ны қолданып, өзге ұлт балаларын қазақ тілін өз еркімен, ынтасымен қызыға, түсініп оқуға, қадірлеуге, бағалауға, жақсы меңгеруге, ауызекі сөйлеуге үйрету, сондай-ақ қазақ тілін оқытуда сапалы білімге қол жеткізу.”

 
ТЕХНОЛОГИЯ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ РАЗВИТИЮ МЫШЛЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

Ергалиева Зина Сагингалиевна

Сырымская средняя общеообразовательная школа – детсад комплекс

Западно – Казахстанская область, Сырымский район, п.Косарал

В настоящее время идёт становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Образовательная система предлагает новое содержание, новые подходы, новое право, отношения, поведение, иной педагогический менталитет.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Смоленская Алла Викторовна

КГУ «Бурлинская общеобразовательная школа», Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, с. Бурлин

Здоровье подрастающего поколения – тема для размышлений достаточно актуальная. А в XXI веке она становится важной и первостепенной, т.к. укрепление здоровья подрастающего поколения одна из важнейших государственных задач, о которой  постоянно говорит глава государства Н.А.Назарбаев: «Здоровье нации – основа нашего успешного будущего».

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Айесова Альбина Кадеровна

Круглоозерновская средняя общеобразовательная школа

Скажи мне, и я забуду
Покажи мне, и я запомню
Вовлеки меня, и я научусь

В настоящее время школы обеспечиваются современными компьютерами, интерактивным оборудованием, электронными ресурсами, доступом к Интернету. Это способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно–воспитательный процесс школы. В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий, школьники и учителя должны быть знакомы с ними.

 
ВЛИЯНИЕ СМАРТ ТЕХНОЛОГИЙ НА АКТИВИЗАЦИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Головашкина Елена Владимировна

СОШ № 6 им. А.С. Макаренко, г. Уральск

В настоящее время качественное образование является фактором, способствующим успешной социализации детей, повышению благосостояния и благополучия каждого гражданина.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФАРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Иванова Мария Николаевна

ГУ Кушумская СОШ-детсад

8 лет назад, когда я только начинала работать в школе, было не просто подготовить урок. Для этого нужно было покопаться в библиотеке, написать таблицу маркером или пером, переписать несколько экземпляров тестов по количеству учеников…. и т.д.

 
КОМПЬЮТЕР - ЭТО УЖЕ НЕ РОСКОШЬ – ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ

Махашева  Айгуль Карловна

Учитель начальных классов СОШ №1 с. Жанибек ЗКО

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Наши дети  живут в мире электронной культуры.  Поэтому меняется и роль учителя в информационной культуре. Мы  должны стать координаторами  информационного потока.

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Михеева Елена Леонидовна

КГУ «Дарьинская средняя общеобразовательная школа Зелёновского районного отдела образования»

ЗКО, Зелёновский район, п. Дарьинск

Образование в современных условиях непременно должно соответствовать требованиям, которые предъявляются к нему со стороны государства и общества, выступать как социально-адаптивный механизм, способный реагировать на социальные преобразования. Современная модель образования должна функционировать как динамичная и гибкая система, способная реагировать на социальные изменения и обеспечивать их эффективность.

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бектенова Руфия Биашевна

Школа – гимназия вальдорфской ориентации

Г. Уральск, Республика Казахстан

В настоящее время в условиях современной школы методика обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей образования и обновления содержания образования Республики Казахстан.

 
ПРИМЕНЕНИЕ SMART-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Габдуллина Гульнара Утегеновна

Подстепновская №1 ОСОШ, ЗКО Теректинский район п. Подстепное

На современном этапе развития образования внедрение Smart – технологий позволяет повысить качество образования, помогает учителю расширять возможность обучения.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Есенгельдиева Наталия Анатольевна

СОШ Махамбет, ЗКО Зеленовский район п. Махамбет

Начальная школа - фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребёнка, и это налагает особую ответственность на учителя начальной школы. Традиционно считается, что грамотность ребенок получает в начальной школе, где его учат писать, читать и считать.

 
ЗАВТРА НАШИХ ДЕТЕЙ - ЭТО ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО, В КОТОРОМ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ

Мостовщикова Лариса Фаиковна

СОШ №1 Акжаикский район с. Чапаево

Одна из важнейших задач нашей школы состоит не только в обучении школьников предмету, но и в воспитании гармонично развитой личности, умеющей  осуществить свои позитивные возможности, раскрыть свои задатки и способности. Большие возможности для самореализации ребёнка даёт обучение с применением информационно - коммуникационных технологий…

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Ракишева Дарига Кареновна,

средняя общеобразовательная школа №25 г.Уральска, ЗКО

Все мы прекрасно знаем, что знания приходят только к заинтересованному человеку. “Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может” – говорит народная мудрость. И это действительно так. Но, к великому сожалению, в настоящее время у учеников среднего и старшего звена наблюдается слабая мотивация к учёбе, да и у детей младшего школьного возраста мы подчас отмечаем низкую заинтересованность в обучении.

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Телятова Анна Викторовна

Средняя общеобразовательная школа №31, г. Уральск ЗКО

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь.
В. Ключевский

Современный человек живёт в постоянно меняющемся потоке информации, который он не в состоянии перерабатывать и использовать без помощи новых информационных технологий.(2.с.14) С каждым днём в нашу жизнь врывается компьютер, а вместе с ним SMART-технологии.

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Шайхиева Динара Ерболатовна

Средняя общеобразовательная школа №26, г.Уральск, Республика Казахстан

В современной начальной школе все большее внимание уделяется внедрению активным методикам и технологиям обучения. Особенности развития личности младшего школьника во многом определяют успешность его обучения, специфику овладения им компонентами учебной деятельности, интенсивностью формирования у него учебных умений и навыков, компетентностей.

 
ПӘНДЕРДІ БЛОКПЕН ОҚЫТУДЫ ПАЙДАЛАНА, БАСТАУЫШ СЫНЫПТАН ШЫҒАРМА ЖАЗУДЫ ҮЙРЕТУ

Неталиева Канзия Кыдырбаевна, Есжанова Нина Нурмангалиевна

№45 орта жалпы білім беретін мектеп, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Уақыт талабына сай қазіргі таңда  оқытылатын пәндер балалардың болашағы, таңдайтын мамандығына қарай бағытталуда, яғни мақсатты білім беру ісіне ерекше назар аударылуда. Жеке тұлға, дарынды шығармашыл тұлға қалыптастыру білім мен тәрбие берудегі мемлекеттік істің ең маңыздысы болып отыр. Сондықтан бастауыш сыныптан бастап шығарма жазу дағдысы бағдарламаға енгізілген. Олай болса, бұл – жүйелі түрде жүріп отыратын үдеріс.

 
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮРДІСІН ЖҮЙЕЛЕУ

Арыстангалиева Гулмира Жалеловна

І санатты бастауыш сынып мұғалімі, К.Мендалиев атындағы ОЖББ мектебі, Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы

“Технология” грек сөзі “techne”-өнер, шеберлік деген мағына береді. Педагогикалық технология басқарылатын, қайта жаңғыртылатын оқу-тәрбие үрдісін жобалауды көздей отырып, білім берудің негізгі мақсаты мен міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін ғылыми тұрғыдан негізделген амал-тәсілдердің жүйесін құрайды.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Назмутдинова Надежда Викторовна

Кушумская СОШ-детсад, Республика Казахстан

Современное  общество ставит перед  учителями задачу развития личностно значимых качеств учащихся, а не только передачу знаний. Главной компетенцией преподавателя-предметника становится его обновлённая роль-роль проводника знаний, своего рода  «навигатора»,  помогающего учащимся ориентироваться в безграничном море информации.

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА АКТ-НЫ ПАЙДАЛАНУ

Сейтова Гульмира Амангелдиевна

Эстетикалық бағыттағы мектеп-гимназиясы, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

Қазақ халқының белгілі ақыны М.Жұмабаев: «Әрбір ел келешегіне негізді балаларын тәрбиелейтін, даярлайтын мектебінде қаламақ. Ел тағдыры мектебінің құрылысына байланысты нәрсе... Мектебімізді сау,таза берік һәм жанымызға қабысатын негізде құра білсек, келешегіміз үшін серттесуге болады» дегені өз мәнін ешқашан жоймақ емес. Өміршең ғажап сөз емес пе?!

 
МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Жубангалиев Халыкбек Сатбаевич

Жалпы білім беретін Қ.Мырзалиев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің жоғары санатты мұғалімі

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы  Жымпиты ауылы

Білім беру жүйесіндегі басым бағыттардың бірі - оқыту үрдісін технологияландыра отырып, білімнің кепілдік нәтижелеріне қол жеткізу. Ол үшін оқыту үрдісін өзгерте отырып, мұғалім шығармашылықпен жұмыстануы керек.

 
СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫН САПАЛЫ МЕҢГЕРТУ – БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ КЕПІЛІ

Нурышов Тлеккабыл Базарбаевич

№47 Жалпы орта білім беретін мектептің директордың оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары, Орал қаласы

Еліміздегі білім беру реформаларының жалпы мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады.Соның дәлелі ретінде сындарлы оқыту теориясының енгізілуі  білім беру саласындағы бүгінгі күнгі оң нәтижелі игі істің бірі.

 
КІТАП ОҚУҒА ДАҒДЫЛАНДЫРУ АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУ ЖОЛДАРЫ

Куандыкова Гулсара Халеловна

К.Мендалиев  орта жалпы білім беретін мектебі, Казталов ауданы, Жалпақтал ауылы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы

Жаңа білім жүйесінің басты мәселесі – білім беру мазмұнының негізгі идеясын айқындап алу. Білім сапасын жаңартып, ұлттық білім беру жүйесін бәсекеге қабілетті ету. Ал білім сапасын жақсарту немесе  жаңарту дегеніміз: үнемі алға ұмтылу, іздену.

 
ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ – НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Кадралина Сара Кайреденовна

учитель русского языка и литературы, СОШ №47 г. Уральск

В школе я работаю учителем русского языка и литературы около 17 лет. Это время, достаточное для адаптации учителя к необыкновенно насыщенной школьной жизни.

 
ЖАҢА ТӘСІЛДЕР – ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ НЕГІЗІ

Нурмуханова Мақпал Дарментаевна

Жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі, К.Мендалиев атындағы ОЖББ мектебі, Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы

Өзімнің іс-тәжірбиеде тиімді модуль ретінде «сыни тұрғыдан ойлауға үйрету» модулін таңдап алдым. Ондағы мақсатым: оқушыны зерттеудің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағыттау арқылы оқушыға шабыт беру.

 
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «LESSON STUDY» В ШКОЛЕ

Тлепова Айгуль Адиетовна

Средняя Общеобразовательная школа №44 г. Уральск, Казахстан

Современная школа находится на стадии динамического обновления, постоянно происходит совершенствование содержания, организационных форм, а также инновационных технологий обучения. С каждым годом, с каждым днём растёт объём информации об окружающем нас мире. Для наших учащихся становится всё более актуальным умение его верно воспринимать и перерабатывать, переводить на язык собственного понимания.

 
ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Утегалиева Гульсара Сериковна

Учитель русского языка и литературы первой категорией СОШ имени К.Мендалиева, Казталовского района, Западно-Казахстанской области, Республика Казахстан

Применение формативного оценивания становится одним из важнейших критериев новой системы оценки работы учителя и использование  методов формативного оценивания на уроках показало, что у учащихся появился интерес к учебе и ответственность, вырабатываются навыки самостоятельной работы, работы в группе, воспитываются чувства толерантности, коллективизма, взаимопомощи.

 
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ – ОҚУШЫ ТІЛІН ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ

Танатова  Гулжанар  Курмангалиевна, Койбагарова  Мендигул Алексиевна

Круглоозерный орта жалпы білім беретін мектебі, Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан  Республикасы.

Қазіргі кезеңде Республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр: білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды.

 
ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ І ВОЛНЫ

Жумабаева Баян Тлеубаевна
учитель русского языка и литературы Коктерекская СОШ , Казталовский район, ЗКО

Литература  русского зарубежья – ветвь  русской литературы, возникшей после 1917 года и издававшейся вне СССР и России. Различают три периода или три волны русской эмигрантской литературы. Первая волна с 1918 до начало второй мировой войны, оккупация Парижа – носила массовый характер.

 
МҰҒАЛІМНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ

Муканова Гульфайрус Айткалиевна

Бөрлі ауданы, Пугачев ауылы, Пугачев мектеп-балабақша кешені, бастауыш сынып мұғалімі, I санатты

Әрбір мұғалім шығармашылықпен жұмыс істеген жағдайда ғана еліміздің саналы, дарынды азаматтарын тәрбиелеп шығаруға мүмкіндік бар. Шығармашылық іздену мұғалімнің еңбегіне, біліміне, ой-өрісінің толысуына көп көмегін тигізеді. Бүгінгі күн мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет - оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттыра білу, сол арқылы әр тақырыпты олардың  санасына жеткізе түсіндіру.

 
ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ

Каиргузина Гульзира Каментаевна

Бөрлі ауданы, Пугачев ауылы, «Пугачев мектеп - балабақша кешені» КММ, Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, I санатты, еңбек өтілі 16 жыл

Бүгінгі таңда ұстаздың міндеті-жас ұрпаққа сапалы білім және саналы тәрбие берумен қатар, заман талабына сай білімді, білікті маман иелерін даярлау сонымен қатар нарық заманының бәсекесіне түсе алатын, түскен ортасында өзінің білім деңгейі мен кәсіби шеберлігін көрсете алатын адал азаматтарды тәрбиелеу.

 
СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ – ОҚУШЫЛАРДЫ СЫНИ ОЙЛАУҒА ЖЕТЕЛЕЙТІН ЖОЛ

Салимова Камка Мендикуловна

І санатты тарих пәні мұғалімі, БҚО, Орал қаласы, №40 ЖОББМ

Тарих-мектепте оқытылатын негізгі қоғамдық пәндердің бірі. «Өткен өміріміздің тарихын білмей тұрып, қазіргіні болжау мүмкін емес»-деген екен ұлы ғалым Әл-Фараби. Қазіргі кезде елімізде болып жатқан өзгерістер өте көп. Сонымен қатар білім беру саласында да өзгерістер, білім беруге қойылатын талаптар да өзгеріп отыр.

 
ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

Сарбаева Даметкен Тулегеновна

Средняя общеобразовательная школа имени Х.Нурымгалиева, ЗКО. Жангалинский р-н.

В послании Президента Республики Казахстан народу от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентноспособных стран мира» чётко обозначена основная цель реформирования казахстанского образования – это обновление качества образования и повышения конкурентноспособности национальной системы образования.

 
БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ҮДІРІСІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОРЫНБАСАРЫНЫҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ (ЖОБА)

Қарағойшина Гульбану Женисовна

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, №44 орта жалпы білім беретін мектеп

Қазіргі қоғамда қайта құрулар, ғылым мен техниканың қарыштап өсуі, қоғамның ақпараттануы мен қарқынды дамуы-білім беруге жаңаша талаптар қоюда.

 
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Чукина Жанылсын Есеновна

«Жалпы білім беретін Ұзынкөл орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БҚО Жәнібек ауданы Ұзынкөл ауылы

Білім беру мазмұны - жеке адамның біліктілігі мен жан жақты дамуын қалыптастыру үшін негіз болып табылатын білім берудің әрбір деңгейі бойынша білімдер жүйесі (кешені). (ҚР "Білім туралы" Заңы, 4 тарау, 13-бап).

 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУҒА ДЕГЕН ЫНТАСЫН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДАҒЫ БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Бекмұратова Дина Кеңесбайқызы

БҚО Орал қаласы №5 орта жалпы білім беретін мектеп, I санатты, I деңгей бойынша сертификатталған бастауыш сынып мұғалімі

Жаңарту және инновациялық даму 21 ғасырдың әлемінде Қазақстанның бәсекеге қабілетті ел болуына мүмкіншілік туғызатын бірден-бір жол,  әлемдік бәсекелестікке қосылу, ол бүкіл Қазақстандық азаматтардың лайықты өмір сүруін қамтамасыз ету деген сөз.

 
САБАҚТАҒЫ КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫҢ ТИІМДІ ТҰСТАРЫ

Сапарова Алия Жаксыбаевна, Жупболова Улмекен Тасболатовна

Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы, №47 жалпы орта білім беретін мектебі, Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері

Болашақтың бүгіннен де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімде ғана. Қай ел болсын, өсіп-өркендеуі, әлемде өзіндік орнын алуы сол мемлекеттің біліміне, білім сапасына байланысты екенін ел Президенті Н.Ә. Назарбаев жыл сайынғы халыққа Жолдауында ерекше айтуы да сондықтан.

 
ЖАҢА ФОРМАТ – ЖАҢА БЕТБҰРЫС

Тусупкалиева Алма Сатыбалдиевна

Жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі, №25 ОЖББМ, Орал қаласы

Еліміздің егемендік алып, қоғамдық өмірдің барлық, соның ішінде білім беру саласында жүріп жатқан демократияландыру мен ізгілендіру мектепті осы кезге дейінгі дағдарыстан шығаратын қуатты талпыныстарға жол ашты.

 
БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ БАҒАЛАУМЕН ТАЛДАУ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІ

Темирханова Гульбану Мутиголлиевна

№19 орта жалпы білім беретін мектептің, жоғары санатты, биология пәні мұғалімі, Орал қаласы

Қазіргі білім беру жүйесінің ерекшелігі, оның негізгі тауары-құзіреттілік, яғни білім алушының қандай да бір іс-әрекетке құзіреттілігін дамыту, арттыру, қалыптастыру. Білім беру саласында қол жеткізілген бітімнің мәні оқушылар үшін білімнің де, дағдылардың да тең дәрежеде маңызды екендігіне саяды.

 
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Сухбаева Назгул Асылбековна

II-санатты бастауыш сынып мұғалімі, Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің үшінші (негізгі) деңгейбағдарламсы бойынша біліктілігін арттыру курсын аяқтаған, №25 ОЖББМ, Орал, Қазақстан

Ж.Аймауытов «Сабақ беру - үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер» деген, яғни оқу үрдісі жаңаша ұйымдастыру, оқушылардың әрекеті арқылы ойлау дағдыларын жетілдіру, шығармашылық қабілеттерін дамытуға негізделуі қажет.

 
ТИІМДІ ОҚЫТУ: ОҚЫТУ МЕН ОҚУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР АРҚЫЛЫ САБАҚТЫ ТИІМДІ ҰЙЫМДАТЫРУ

Шалқарова Айнұр Жангелдіқызы

№20 орта жалпы білім беретін мектеп, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

Бүгінгі таңда  еліміздің ел болып, көк туымызды биікке желбіретіп, тәуелсіздігімізді шарықтата, егемендігіміздің еңсесін биік ұстай отырып ұлтымызды болашаққа бастар -  келешек ұрпақ болып табылмақ. Дана қазақ ежелден бесіктен белі шықпаған балаға халықтық дәстүр мен халықтық өнерді бойына сіңіріп отырған.

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 12-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ

Агдаутова Гульсара Аманжоловна

учитель русского языка и литературы Ш-Г №34 имени А.Тайманова

Переход Казахстана на 12-летнее образование позволит успешно решить стратегическую задачу проектирования новой национальной модели образования. Анализ состояния системы средне­го общего образования показывает, что система образования продолжает развиваться в условиях устаревшей методологической базы.

 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САПАСЫ

Мендыгалиева Алмагуль Ерсайновна

Жаңажол орта жалпы білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Жаңажол ауылы

Қазіргі ақпараттық технологиялардың  күн сайын дамып, өзгеріп жатқан заманында білім саласына жаңалықтардың көптеп енгізілуі заңды құбылыс. Бұрын атын тек ақпарат құралдарынан ғана  еститін   ғаламтор  енді  тіпті шалғайдағы ауыл адамдары үшін  де  таныс  дүниеге  айналып  үлгерді.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОҚЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДЫҚ ӘДІСТЕМЕСІ

Баспахова Нұрлы Ихсанқызы

ЖБББ Х.Халиуллин атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, Қазақстан, БҚО, Жәнібек ауданы

Еліміздің  әлеуметтік – экономикалық   дамуының  стратегиялық  бағыттарына  сәйкес білім  беру  жүйесін  дамыта  отырып, әлемдік білім  кеңестігіне  ықпалдастырудағы  негізгі бағдар- адамды  қоғамның  ең  маңызды   мәдени  құндылықтарының   жоғарғы   деңгейде дамуына , жеке  тұлғасының қалыптасуына  жағдай  жасау.

 
СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ – ТӘЖІРИБЕМДЕГІ БІЛІМ ШЫҢЫ

Бекенова Ботагоз Бахтыгалиевна

А.Тайманов атындағы №34 мектеп-гимназиясы, Орал қаласы

Бүгінгі таңда білім саласының алдында дайын білімді, дағдыларды меңгеретін,шығармашылық бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр.

 
БҮГІНГІ КҮНГІ МЕКТЕП ЖӘНЕ ОНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР

Карманова Гулбақыт Айтбаевна

Подстепный қазақ жалпы орта білім беретін мектебі, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

Педагогика ғылымы үнемі оқытудың тиімді әрі жүйелі әдістерін іздестіру бағытында дамуда. Оның негізгі міндеттерінің бірі- оқыту сапасын көтеруге әсер ететін әдіс-тәсілдерді анықтау.

 
БІЛІМ БЕРУДЕ КЕМБРИДЖ ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Бакитова Индира Ерниязқызы

Казталов ауданы, Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының ІІІ деңгейлі сертификатталған информатика пәні мұғалімі

Тәуелсіз  еліміздің алдыңғы қатарлы мемлекеттің қатарына қосылуға табандылықпен ену саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар қойылып отыр. Соның ішінде болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатына орай білім мазмұнына жаңаша қарау – басты міндеттердің бірі болып саналады.

 
КӘСІБИ ДАМУ-ҮЗДІКСІЗ ӨСУ КЕПІЛІ

Нарешова Светлана Бахиевна

Казталов ауданы,  Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Ертеңгі күніміз бүгінгі күннен асып түсу үшін,адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші құдіретті күші-ол білім.Білімді түрлендіруде,білім беру процесін реформалауда зерттеуші мұғалім мен көшбасшы мұғалімнің атқаратын ролі зор.

 
ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, ИЛИ ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Жумагазиева Салтанат Жубановна

учитель русского языка и литературы, ЗКО, Зеленовский район, Дарьинская казахская СОШ

Время не стоит на месте, оно стремительно мчится. Вроде бы недавно мы стояли на пороге XXI века, а уже пролетело 16 лет, как мы перешагнули этот порог.

 
ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ВАЛЬДОРФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Прутова Инна Григорьевна

Учитель музыки и хора высшей категории школа-гимназия вальдорфской ориентации, Казахстан, г. Уральск

 • В данной статье раскрыты принципы  музыкального воспитания школьников на основе вальдорфской педагогики , позволяющие создать условия для гармоничного развития каждого ребенка.

Педагогам ранее хорошо было известно оздоравливающее и формирующее влияние музыки и в целом искусства на человеческое существо.

 
СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА УРОКАХ ИЗО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Халыкова Жаннат Рахметулловна

учитель изобразительного искусства высшей категории школы-гимназии вальдорфской ориентации

Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря,
идут тончайшие нити –   ручейки,
которые питают
источник творческой мысли.
Другими словами, чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.
В. А. Сухомлинский

Рассмотрим прием создания ситуации успеха на уроке ИЗО. Развитие творческих способностей играет большую роль в развитии коммуникативной компетенции  учащихся, их умения нестандартно мыслить, видеть предметы и явления с другой стороны. Как мы знаем, современное начальное образование ставит своей главной целью развитие личности ребёнка. А творческое развитие выступает как важнейший компонент любой деятельности человека.

 
ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Тагберлиева Галия Кадимовна

учитель русского языка и литературы, КГУ «Дарьинская средняя общеобразовательная школа Зелёновского районного отдела образования»

Западно – Казахстанская область, Зелёновский  район, село Дарьинское

В настоящее время для современного человека стало актуальным укрепление культурно-исторических связей с Малой родиной. Начинать знакомство с родным  краем надо с детства,  с самого доступного  для детей -  личности самого ребенка, жизни его семьи, класса.

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕФЛЕКСИРОВАНИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Усиева Бакытгуль Ермековна

Средняя общеобразовательная школа №1, г.Уральск, Республика Казахстан

Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, развития его интеллекта, мышления - является речь.

 
ОРЫС МЕКТЕБІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА СӨЗДІК ЖҰМЫС АРҚЫЛЫ ТІЛ ДАМЫТУ

Налиева Айслу Сериковна

А.С.Макаренко атындағы №6 жалпы орта білім беретін мектебі

Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы

Тәуелсіздік туы желбіреп, қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге ие болғалы, қазақ тілін жан - жақты үйрету, мәнерлі тіл құралдарының барлық байлығын игерген болашақ жастарды тәрбиелеу міндеті қойылып отыр. Осыған орай бүгінгі жастарымызды қазақ тіліне деген ынтасын, құштарлығын арттыру, құрметтеу, алған білімін практикалық істе пайдалана білуге үйрету міндет болып табылады.

 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУДА ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ РӨЛІ

Жумагулова Маншук Жумабаевна

Бастауыш сынып мұғалімі, №1 орта жалпы білім беретін мектеп, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

Бүгінгі инновациялық заманда, бәсекеге қабілетті болу үшін  оқу мен білімнің алатын орны зор. Себебі осы білімнің арқасында әр ел өзіндік  жетістіктерге жетіп жатыр. Қазақстан үшін сондай дамыған елдердің қатарында болу – үлкен мақсат. Ал, бұл мақсатқа тек қана жақсы білім мен тәрбиенің арқасында ғана жете аламыз.

 
ЗАМАНАУИ ҮЛГІДЕГІ САБАҚТАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Бекматова Жанганым Наурызовна

Физика пәні мұғалімі, №1 жалпы орта білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Соңғы кезде білім беру мен тәрбиелеудің жаңа мақсаттары қалыптасуда. Мектеп еліміздің болашағы жас ұрпақтың интеллектуалдық қабілеттерін тек дамытып қана қоймай,  сонымен қатар еркін, шығармашыл, сыни ойлай алатын, өз ынтасы мен бейімін жете түсініп, оны дамыта алатын, өмірде өз орнын таба білетін қабілеттері дарыған шәкірт тәрбиелеу бағытында жұмыстануы қажет.

 
ТАБЫСТЫ ОҚЫТУ МЕН ҚҰЗЫРЛЫ МҰҒАЛІМ

Мендешева Жансая Маратовна

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, №1 орта жалпы білім беретін мектебі

ХХІ ғасырдың нағыз ұстазы қандай болмақ керек? Әрине, ол өз кәсібінің майталманы, осы мақсатқа рухани күш-жігерін, парасат-қуатын салу керектігі айтпаса да түсінікті. Бұл - әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет ететін, бай қиялды адамға тән қасиет. Сондай-ақ ұстаз күнбе-күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі кездейсоқ жайттардың туындап отыратынын алдын ала сезіп, болжап және оның оң шешімін табуға дайын болуға тиіс.

 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТІЛІН (СӨЙЛЕУ ДАҒДЫСЫН) ДАМЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Шайхиева Гулжамал Нурмуханбетовна

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, А.С.Макаренко атындағы №6 жалпы орта білім беретін мектебі, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Сөйлеу әрекетінің жан-жақты ғылыми тұрғыдан зерттелуі тіл білімінде ХХ ғасырдан бастау алады.Тіл білімі үшін сөйлеу әрекетін зерттеу үлкен мәселелердің бірі екендігін швед лингвисі Фердинанд де Соссюр алғаш болып көрсеткен.

 
БАСТАУЫШТА ОҚЫТУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖҰМЫСЫН СЫНИ ТҰРҒЫСЫ АРҚЫЛЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

Куспанова Гулбар Кайрбековна

№19 орта жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

«... Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру - бүгінгі жас ұрпақтың еншісінде... Ал жас ұрпақтың тағдыры - ұстаздардың қолында»- дейді  елбасымыз Н.Ә. Назарбаев

Тақырыпты таңдаудағы мақсатым:
Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып,белсенді іс-әрекетке бағыттау жолындағы тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Күтілетін нәтиже : Бастауышта оқыту мазмұнын жаңарту жұмысын жаңа тұрғыда ұйымдастыру арқылы, жеке тұлғаның өздігінен ізденіп,ой-өрісінің жан-жақты дамуына жағдай туғызылады, білім сапасы артады.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ОҚЫТУДЫҢ ӘДІС ТӘСІЛДЕРІН САБАҚТА ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

Бискалиева Дергүл Енсапқызы

№19 орта жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Мектеп өміріне еніп отырған  технологиялардың ерекшелігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРНЫҢ САБАҚТАРДА АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ

Уразаева Клара Еркиновна

№42 «Ақ ниет» гимназиясы, бастауыш сынып мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»
Н.Ә.Назарбаев

Қазірігі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында ақыту үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл ұстаздардың іс-тәжірибесі зерттеліп, мектеп өміріне енуде. Жаңа технологияны меңгеруде мұғалімнің жан-жақты болуы тиіс.

 
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ

Ахашева Назгуль Болатовна

№42 «Ақ ниет» гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Қоғамның өркениетті дамуы оның дарынды азаматтарына тікелей байланысты. Қоғамымызды өркендету, алға апару болашағы мектептен басталатыны сөзсіз. Ендеше, білімді де тәрбиелі жеке тұлғаны бәсекелестікке қабілеті жететіндей біліммен қаруландыру мәселесі – ұстаздың еншісінде. Қарыштап дамып бара жатқан әлемдік білім жағдайы әр мұғалімнен үлкен жауапкершілікті, жоғары біліктілікті талап етеді.

 
КРИТЕРИЙЛЕРГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ МЕН ӨЗАРА БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Абдуайтова Куляш Жолдасовна

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Подстепный №1 жалпы орта білім беретін мектеп, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы

Жаһанда зымыран жаңалықтар көз ілестірместей өтіп жатқаны белгілі. Экономикалық және саяси дамуы едәуір ілгері АҚШ және Жапон елі, олардың білім жүйесі әлем елдерін  елеңдетіп отыр. Жапон елінің білім беру жүйесінде тәжірибені жақсарту мен жетілдіру жолында топтық, ұжымдық зерттеулердің жұмысы үлкен маңызға ие.

 
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ

Машжанова Асылзада Ергеновна

ағылшын тілі пәні мұғалімі, №44 орта жалпы білім беретін мектебі, БҚО, Орал қаласы

ХХІ ғасырдың жан-жақты, зерделі, дарынды, талантты адамдарын қалыптастыруда білім беру мәселесі, оның оқыту жүйесін заман талабына сай үйлестіре алу міндеті туындап, жаңа талаптар қойылуда. Осыған орай ұстаздардың алдында тұрған міндет: табысты және әрекетке дайын қабілетті, әлеуметтік рөлін сезінетін құзырлы тұлғаны қалыптастыру.

 
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ӨМІР ТАЛАБЫ

Кадиргалиева Актилек Дусенбиевна

№42 «Ақ ниет» гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы

Еліміздің білім беру саласында  жүріп жатқан ең басты мақсаты – елдің ертеңгі өресі биік, дүниетанымы кең,кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдіқ озық ой- пікірімен ұштастырған сапалы біліммен тәрбие беру»,-- деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз Жолдауында атап көрсеткен.

 
РАБОТА НАД АКТИВИЗИРУЕМОЙ ЛЕКСИКОЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ажкеева Назгул Тельмановна

Казталов ауданы, Бостандық орта жалпы білім беретін мектебі, Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

В соответствии с задачами, поставленными Президентом Республики Казахстан в Государственной   программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг. Государственной программе функционирование и развитие языков на 2011-2020 гг. и культурной программе «Триединство языков» к  2020 году все казахстанцы должны овладеть казахским, 95% - русским и 25 % - английским  языками.

 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ - НӘТИЖЕЛІ БІЛІМ КЕПІЛІ

Бабанова Айман Алтынбековна

Орал қаласы №23 ЖОББМ қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүріндер-бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады, сондықтан да ұстазға жүктелетін міндет өте ауыр» деген.

 
БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ

Джайлауова Гульмира Есенболатовна

математика пәнінің мұғалімі, ІІІ деңгей, БҚО, Бөрлі ауданы, Қызылтал жалпы орта білім беретін мектебі

Білім сапасын арттыру – барлық мұғалімдерді толғандыратын маңызды мәселе. Бұл ретте білім деңгейінің төмендеу себептерінің бірі – күнделікті көптеген мұғалімдердің сабақ үрдісін түгелдей дерлік жаулап алған дәстүрлі бір сарынды сабақтарда деп айтуға болады.

 
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ БАСТЫ СИПАТЫ ЖӘНЕ ЖАҢАША БАҒЫТТАРЫ

КЕНЖЕАЛИЕВА  БАНУ САГЫНДЫКОВНА

ДУЙСЕНОВА ЖАДЫРА ОРЫНБАСАРОВНА

№30 ОРТА ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП, ОРАЛ ҚАЛАСЫ

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан - 2030" стратегиялық жолдауында, 1999 жылдың маусымында қабылданған Қазақстан Республикасы "Білім туралы" Заңында, 2000 жылдың 30 қыркүйегінде қабылданған "Білім" мемлекеттік бағдарламасында көрсетілгендей қоғамның экономикалық және әлеуметтік жағынан ілгерілеуінің маңызды факторы ретінде білім берудің ұлттық моделін дамыту, шығармашыл тұлға қалыптастыруға дағды алу, ақыл-ой қорын жинау сияқты мақсаттарды көздейді. Ол Қазақстан Республикасы жариялаған білім беру басымдығына, "жалпыға білім беру" моделін "әр адамға таңдау бойынша білім беру" моделіне көшуге негізделген.

 
БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ

Рахматуллина Замзагул Жансейтовна

№44 орта жалпы білім беретін мектебі, ІІ-ші санатты ағылшын тілі мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Әрбір күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде замана көшінен қалып қоймай уақыт талабына сай ертеңгі болашақ жас ұрпақты білімді етіп тәрбиелеу ұстаздарға зор жауапкершілікті жүктейді. Ол мұғалімнен үздіксіз ізденуді, өз білімін үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Өйткені еліміздің ертеңі  бүгінгі жас ұрпақтың қолында.

 
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ БАСТАУЫШ СЫНЫП САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Баймурзилова Айжан Абилгазиевна

Жоғары санатты, IІІ деңгей бойынша сертификатталған бастауыш сынып мұғалім, Шыңғырлау ауданы А. Тихоненко атындағы орта жалпы білім беретін мектебі

«Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде

сапалы білім беру қызметін жолға қоюға тиістіміз.»

Н.Ә.Назарбаев

Қазіргі  таңда  білім  берудің  әлеуметтік құрылымы маңызды элементтердің  біріне  айналып  отыр. Дүниежүзінде   білімнің   рөлі артып,  әр елдің өзіндік білім беру жүйесі тағайындалған. Бірақ, ол әлем   халықтарының білім берудегі тәжірибесімен,  бағыт – бағдарымен  деңгейлес болуы қажет.

 
ЗАМАНАУИ ҮЛГІДЕГІ САБАҚТАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Бекматова Жанганым Наурызовна

Физика пәні мұғалімі, №1 жалпы орта білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Соңғы кезде білім беру мен тәрбиелеудің жаңа мақсаттары қалыптасуда. Мектеп еліміздің болашағы жас ұрпақтың интеллектуалдық қабілеттерін тек дамытып қана қоймай,  сонымен қатар еркін, шығармашыл, сыни ойлай алатын, өз ынтасы мен бейімін жете түсініп, оны дамыта алатын, өмірде өз орнын таба білетін қабілеттері дарыған шәкірт тәрбиелеу бағытында жұмыстануы қажет. Терең ғылыми білімімен қатар, алған білімдерін күнделікті өмірде, практикада қолдана білсе, кез-келген адам қазіргі қоғамға тез бейімделе алады.

 
МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ӨЗ БЕТІМЕН БІЛІМІН КӨТЕРУІН ҰЙЫМДАСТЫРУ АРҚЫЛЫ БІЛІМДЕГІ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ АРТТЫРУ

Жарасова Аймангул Кадеровна

Магистрал орта жалпы білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Магистрал ауылы

ҚР «Білім туралы Заңының 51-бабының 5-тармағында «Мұғалім өзінің педагогикалық шеберлігін, парасаттылығын, шығармашылығын және жалпы ғылыми деңгейін үнемі жетілдіріп отыруға міндетті» делінген.

 
ОҚЫТУ МЕН ОҚУ ТӘЖІРИБЕМДЕГІ ЖАҢА ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ МАҢЫЗЫ

Сарбаева Гулжанат Фатиховна

БҚО, Казталов ауданы, Сатыбалды НЖББМ,Үшінші (базалық) деңгей бойынша сертификатталған орыс тілі пәнінің мұғалімі

Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша Үшінші (базалық) деңгейлік курсында 2015 жылдың тамыз – қарашасы аралығында білім жетілдіруім педагог ретінде тәжірибемдегі маңызды  бетбұрыс, елеулі жаңалық дер едім.

 
ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ, ЗАМАН ҚАЖЕТТІЛІГІ

Испанова Бұлбұл Тулеуовна

Теректі ауданы Ақжайық жалпы орта білім беретін мектебі, қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің жоғары санатты мұғалімі

Әлем өзгеруде. Заман өзгеруде. Оны біз күнделікті тіршілігімізде байқап, сезініп, түйсініп жатырмыз. Осы өзгерістердің қыр-сырын бағамдауға, іскерлікпен ілесуге, оқушының мектептен алған теориялық білімін  тәжірибеде, яғни өмірде қалай орынды қолдану керектігін үйрететін мұғалімдерді қазіргі заманауи технологиялармен жеделдете оқыту үстінде.

 
БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ДҮНИЕТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТИІМДІ ӘДІСТЕР

Молдашева Айгуль Ануарбековна

Орал қаласы, №20 орта жалпы білім беретін мектеп мұғалімі

Қазақстан Республикасының  2011-2020 жылдарға арналған білім беруді  дамыту бағдарламасында: «Білімді дамытуда негізгі инновацияны енгізу, білім беру мен ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады». –деп атап көрсетілген.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Корниенко Татьяна Алексеевна

Приуральный комплекс школа-детский сад с.Приуральное Бурлинского района

Проблема познавательной активности - одна из вечных проблем педагогики. Педагоги прошлого и настоящего по-разному пытались и пытаются ответить на извечный вопрос: как сделать так, чтобы ребёнок учился с охотой и желанием?

 
ФИЗИКА ПӘНІН ДЕҢГЕЙЛЕП САРАЛАП ОҚЫТУ

Кокебаева Ажар Балтабаевна

№1 Абай атындағы мектеп – гимназиясының физика пәнінің мұғалімі, Алматы облысы. Талдықорған қаласы

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі прогрессивті реформаланып, әлемдік білім кеңістігіне енудің алғашқы қадамдарын басып келеді. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге ұшырау үстінде, соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді.

 
ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ

Габдулова Кульжиян Каиргалиевна

Зеленов жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, БҚО, Зеленов ауданы, Зеленое ауылы

Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат.
К.Д.Ушинский

Еліміздің білім беру жүйесіндегі басты тұлға - мұғалім.

Ұстаз болу-адамды әлемдегі барлық жақсылыққа баулу деген сөз. Сол себепті әр адамның жүрегінде осы бір ежелгі мамандық иесі-ұстаз аяулы сезімге бөленеді. Мұғалім-білім көзі, тәрбие анасы. Космонавт та, артист те, агроном да, ғалым да, малшы да қысқасы барлық мамандық иесі-мұғалімнен білім алып, өмірге жолдама алған. «Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады»,- деп айтқан ұлы ақын Абай Құнанбаев.

 
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФИЗИКДАН ПӘНГЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ МЕН БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ

Хамитова Лунара Максотовна

Физика, информатика пәні мұғалімі, Казталов ауданы, Бостандық орта жалпы білім беретін мектебі

Қазіргі кезде жалпы білім беретін орта мектеп дүниежүзілік деңгейдегі мәдениет пен білім, білік қорымен қаруланған. Бүгін ашылған жаңалықтар  ертең ескіріп қалатын күндерде өмір сүріп жатқанымызды ескерсек, білімнің қарыштап дамуын, ХХІ ғасыр табалдырығымыздан аттағалы бері ғылымдағы өзгерістер жоғары жылдамдықпен алға басуда.

 
ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІН ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

Шокетаев Есбол Тлеккабылович

Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Жайық негізгі жалпы білім беретін мектебі, дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

Еліміздегі «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша Қазақстанның әрбір азаматының денсаулығы шымыр, сергек болуы шарт. Зиянды әдеттерден аулақ болуға тәрбиелеп, өмір сүру жасын ұзарту міндеті көзделген. Ол үшін жас ұрпақты бала жастан жат қылықтардан бойын алыс ұстап, жеке тұлға болып қалыптасу үшін алдымен өз денсаулығына өзі жауапты екендігін ұғындыру керек.

 
РОЛЬ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Альмуканова Лина Салимкиреевна

учитель русского языка и литературы, СОШ №36 им. М.Б. Ихсанова

Ресурсы сети Интернет – огромны, и хотя в настоящее время идут горячие споры по поводу их «полезности», нельзя отрицать огромного образовательного потенциала этой технологии. Интернет пришел на урок! Ещё совсем недавно - это было из области фантастики, особенно в сельской школе. Интернет на уроке -  это быстрый, эффективный поиск, тесты, словари, интерактивные таблицы, плакаты, аудио- и видео материалы, расширенный теоретический материал и многое другое. Использование Интернет –ресурсов на уроках русского языка и литературы.

 
ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ МЕКТЕП: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ

Ерментаева Мерует Саткановна

Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Жайық ауылы, Жайық негізгі жалпы білім беретін мектебі

Шағын жинақты мектептер – бұл алыс мекендерде орналасқан қазақ ауылдарының ұйтқысы, олардың әлеуметтік-мәдени дамуының өзегі. Елбасының «Ауыл – бұл халық өмірінің бейнесі, мәдениеті, дәстүрінің, салты мен рухани өмірінің қайнар көзі. Тек қана осы факторлар жиынтығы бізден ауыл мәселелеріне, соның ішінде оның мектебіне өте сергек қарауымызды талап етеді» деген сөзі мұғалімдерге үлкен міндеттер жүктейді.

 
БАЛАНЫҢ ОҚУ ҚАБІЛЕТІН ЖАҚСАРТУДА МҮМКІНДІК БЕРЕТІН ОҚЫТУ МЕН ОҚУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ

Гупранова Кенжегул

№42 «Ақ ниет» гимназиясы, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы

Мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту.  Әр сaбaқ – мұғaлімнің ізденісінің жемісі.   Күнделікті сaбaқтaғы бір сaрындылық оқушылaрдың ынтaсын aрттырмaй, қызығушылығын жоғaлтaды. Сaбaқты түрлендіріп, жaңaшa әдіс-тәсілдерді қолдaнып өткізсе, сaбaқтың мaзмұны aшылaды және бaлaлaрдың қызығушылығы aртa түседі.

 
БАЛАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМУЫНА СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАСШЫЛЫҚ ЖАСАУ

Габжалелова Назгуль

№42 «Ақ ниет» гимназиясы, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы

«..кәсіпқойлардың не істейтіндігін түсіну негізіне «ойлану» түсінігін қою керек» [Шон «Рефлексивті практик: кәсіби іс – әрекетте қалайша ойланады» ]

–деп түйіндегендей,педагогтердің проблеманы анықтау және іс-әрекеттерінде эксперимент жүргізе отырып шешуінің маңыздылығы дәріптеледі.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҮЛГЕРІМІ ТӨМЕН ОҚУШЫМЕН БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Макаримова Гаухар Аблаевна

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, М.Б.Ықсанов атындағы  №36 орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

ХХІ ғасырда  заманауи оқыту тәсілдерінің  негізгі  ерекшелігі  оқушылардың  білімді  тек меңгеріп қана қоймай, оны іс жүзінде қолдануға  басты назар  аудару. (МАН 4-бет)

Еліміздің болашақ ұрпағын жан-жақты дамыту әр ұстазға басты міндет саналады. Сондықтан да, қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше жан-жақты сауатты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік және көптеген адами қабілеттің қалыптасуына игі әсерін тигізеді.

 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫ, ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ САПАСЫ

Бекмулдина Жаннат Максутовна

Бастауыш сынып мұғалімі, №44 орта жалпы білім беретін мектебі

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»
Н.Ә. Назарабаев

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы.

 
АКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАУЛУ

Утешова Рая Оразғалиқызы

№23 жалпы орта білім беретін мектебі, Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Мұғалімдерге қойылатын талаптардың бірі – оқытудың жаңа технологияларын меңгеру.

 
ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ-БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ШАРТЫ

Сражанова Заря Ерденбекқызы

Үшінші (базалық) деңгей бойынша сертификатталған орыс сыныбындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, №24 Жалпы орта білім беретін мектебі, Орал қ., Батыс Қазақстан облысы

Бәрімізді бүгінгі таңда алаңдататын мәселе- жас ұрпақтың сапалы білімді игеруі. Елбасымыз Н .Ә.Назарбаев «Білімді, сауатты адамдар, бұл 20 ғасырды адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші»  [ 1, 25 бет]деуінің өзі-үлкен көрегендіктің белгісі. Білім бере отырып, тиімді жолмен жаңа заман тұлғасын қалыптастыру әр ұстаздың мақсаты. Білім мазмұнын жаңартудың ғылыми негізіне оқушы белгілі бір қажетті біліктер мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субьектісі, әр түрлі мәдениеттер мен өз көзқарасы тұрғысынан білімді, сауатты, өз ойын дұрыс әрі шебер жеткізе білетін, мәдениетті тұлға екені жатады.

 
ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІЗДЕНІСКЕ ЖЕТЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ

Хасимова Алтынай  Мендибаевна

№38 мектеп-лицейінің физика пәнінің мұғалімі, Орал қаласы

Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер –бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан  да ұстазға  жүктелетін міндет өте ауыр.
Н.Ә.Назарбаев

Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек , жаңа дәуірдің алдындағы басты  мақсат – білімді де саналы ұрпақ тәрбиелеу , сапалы білім беру , ғылымды дамыту. Осы орайда білім ордасы – мектеп, мектеп –еліміздің халыққа білім беру жүйесінің – күрделі тармағы. Сондықтан мектебіміздің мақсаты:      жеке тұлғаны жан-жақты дамытудың алғы шарты ретінде оқушыларды жаңа технологиямен  оқыту арқылы шығармашылық  қабілетін дамыту.

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ САБАҚТАРЫНДА ОҚУ МЕН ЖАЗУ АРҚЫЛЫ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ

Бектенова Лаззат Базарбаевна

Тереңкөл орта жалпы білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Нұрсай ауылы

Біз жаңа ғасырға, жаңа мыңжылдыққа өркениетті ұлт ретінде, тарих сахнасына егеменді ел ретінде ендік. Қаншама қиынықты бастан өткеріп, ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздікке қол жеткіздік.

 
ФИЗИКА САБАҒЫНДА ҒЫЛЫМИ ТЕРМИНДЕР МЕН ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАРДЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ҚОЛДАНУ

Купжасарова Алмагул Калымжановна

М.Б.Ықсанов атындағы №36 орта жалпы білім беретін мектебі, Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы

Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Сондықтан біз де өз халқымыздың қарыштап дамып, өркениеттен кемде қалмау үшін көп тілді меңгеруіміз қажет. Бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін маман бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сөзсіз.

 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, КӘСІПКЕРЛІККЕ БАУЛУ

Гиниятов Сериккали Гиниятович

№13 жалпы орта білім беру мектебінің технология пәнінің мұғалімі, Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму мақсатын жүзеге асыруда кәсіптік білім беретін оқу орындарында бәсекелестікке қабілеті бар болашақ мамандарға әртүрлі өндірістік салаларға даярлау деңгейі білім беру жағдайларымен анықталады.

 
SMART TECHNOLOGIES IN EDUCATION: INTERNATIONAL AND KAZAKHSTANI EXPERIENCE

Shandyrova Gulnara Adievna (Шандырова Гульнара Адиевна)

School № 7 a teacher of English

Due to the impact of globalization there has been a trend in the advancement of technology. Nowadays, technology can be seen as as important tool in improving the value of countries’ human resources in order to compete in the global economy.

 
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК РЕСУРС ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Коба Татьяна Викторовна

учитель начальных классов Берёзовского комплекса школа – детский сад, ЗКО Бурлинского района п. Берёзовка

Данный проект предусматривает такое осуществление учебного процесса, при котором на каждом структурном этапе урока в ходе изучения материала и на его базе одновременно формируется целый ряд мыслительных качеств личности (разумное и рефлексивное мышление).

 
ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ МЕКТЕПТЕ БІРІКТІРІЛГЕН СЫНЫПТАРДА ОҚУ - ТӘРБИЕ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Куспанова Гульнар Гайнуллина

Бастауыш сынып мұғалімі, Қасым Ахмиров атындағы жалпы орта білім беретін мектеп-балабақшасы, Зеленов ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Шағын жинақты мектептердің өзіндік ерекшелігі мұғалім бір мезгілде екі, үш, кейде төрт сыныптың оқушыларымен қатар жұмыс істейді. Бұл ерекшелік оқу-тәрбие жұмыстарының өзгешелігін айқындайды.

 
СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ СТРАТЕГИЯСЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Жаумбаева Айша Ерлановна

Қасым Ахмиров атындағы жалпы орта білім беретін мектеп-балабақшасының тарих пәні мұғалімі, Зеленов ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау

 
МЕКТЕПТЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРАТЫН СЕМИНАР ТҮРЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

Култасбаева Айгуль Хайржановна

Қасым Ахмиров атындағы жалпы орта білім беретін мектеп-балабақшасының оқу-тәрбие ісі меңгерушісі, Зеленов ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011- 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында қазақстанда оқитындарды сапалы  біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру

 
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕР АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ ПЕН ОРТА БУЫН АРАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ТІЛІН САБАҚТАСТЫРА ОҚЫТУ

Габбасова Улдай Каресовна

Дарынды балаларға арналған мамандандырылған Сейфуллин  атындағы  №11 облыстық  қазақ  мектеп-интернат кешенінің бастауыш сынып мұғалімі, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

«...Ендігі ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті.
Ендеше, қазақ елінің ұлттық идеясы-Мәңгілік ел.
Н.Ә.Назарбаев

Əрбір өмірге келген адамзат баласын айқындайтын өзіндік өлшемдері бар, оның ең біріншісі - тілі, екіншісі - діні, үшіншісі- ғасырларға созылған тарихы. Мәңгілік  елдің  мәңгілікке  жол тартқан  тілі - Қазақ  тілі. Тіл- өткеннің  ұрпаққа  қалдырған аманаты, бүгінгі  күннің  абыройы, ертеңгі  күннің кепілі. Ендеше,  ертеңгі  күннің  болашағы  біздің   алдымызда  отырған  мектеп оқушысы.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯСЫН САБАҚТА ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

Тасбулатова Лора Кадиржановна

Бастауыш сынып мұғалімі, Бостандық орта жалпы білім беретін мектебі, Казталов ауданы

«Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді, қол  созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» – деп Сократ айтқандай  Егеменді еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің қатарына қосылуға табандылықпен жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар қойылып отыр.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ТҮРЛІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ

Есмагулова Роза  Сансызбаевна

Зеленов ауданы, Асан ЖОББМ  ІІІ деңгей бағдарламасы бойынша сертификатталған бастауыш сынып мұғалімі

Еліміздің келешегі айқындайтын бұл-білім. Бүгінде әлемнің білім кеңестігіне кіре отырып, бәсекеге қабілетті тұлға әзірлеу үшін нәтижеге бағыт алған білім беруді ұсыну – бүгінігі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып отыр.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕР

Абилова Лаззат Максутовна

І санатты бастауыш сынып мұғалімі, К.Мендалиев атындағы ОЖББ мектебі, Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы

Ұлы ойшыл Жалал-ад-дин Рулш былай деген екен:"Сен бұл өмірге мақсатты тіршіліктерді тындыруға келдің және алдағы міндетің де сол.Егер осыны орындамасаң,онда ештеңе істемегенің".

 
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДА ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҚАРПАЙЫМ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРДІ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУ

Адиева Жанар Самигуллаевна

№9 «Еркемай» мектепке дейінгі ұйымы тәрбиешісі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Аса құнды мәдени игіліктердің бірі – ұлт ойындары. Бүгін де ойынды халық педагогикалық құрамды бір бөлігі деп тегін айтпаса керек, адам баласы жасаған жеті кереметтің қатарына сегізінші етіп осы ойынның аталып жүруі де жайдан жай емес.

 
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН АРҚЫЛЫ ТІЛ БАЙЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ

Карагойшева Аягуль Рыскалиевна

№ 37 орта жалпы білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Егеменді еліміздің талабына сай мемлекеттік тілді меңгеру, оқыту, қазіргі заманға сай білімді де, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу педагогтар еншісінде.

 
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ МЕН БАСТАУЫШ БУЫН АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚ

Жумагулова Фариза Калихановна

ІІ санатты мектепалды даярлық тәрбиешісі, Тереңкөл жалпы орта білім беретін мектебі, Казталов ауданы Батыс Қазақстан облысы

Білім беру және ғылым саласына елеулі өзгерістер енгізіп жатқан қазіргі кезеңде мектепке дейінгі ұйымдар мен бастауыш білім беру ісін жаңа сапалық деңгейге көтеру міндеті бүгінгі күннің көкейкесті мәселесі.

 
ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ БАҒЫТТАЛҒАН ЖАҢА БАҒДАРЛАМАНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Галимова Нургул Махсутовна

Ғ.Махамбетов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі, Ақжайық ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Қай елдің болмасын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, дамуына тікелей  байланысты. Еліміз егемендік алғалы онды өзгерістерге толы игі істердің игілігін көруде.

 
НАУЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ»

Бегимбетова Самал Тулегеновна

учитель русского языка и литературы СОШ №12 г.Уральск

Сегодня в различных научных источниках можно найти разные определения критического мышления. Джуди А.Браус и Дэвид Вуд определяют критическое мышление как разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и делать. Критическое мышление, по их мнению, это поиск здравого смысла - как рассудить объективно и поступить логично с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных предубеждений.

 
OҚЫТУДAҒЫ ЖAҢA КӨЗҚAРAС

Aмaнтaевa Бибигуль Aмaнтaевнa

Бaстaуыш сынып мұғaлiмi, Жaңaқaлa мектеп-гимнaзиясы

Қaзiргi зaмaн мұғaлiмi – рухaни дaмығaн әрi әлеуметтiк тұрғыдaн есейген, педaгoгикaлық құрaлдaрдың бaрлық түрлерiн шебер меңгерген бiлiктi мaмaн, өзiн-өзi әрдaйым жетiлдiруге ұмтылaтын шығaрмaшыл тұлғa. Oл жoғaры бiлiмдi шығaрмaшыл тұлғaны қaлыптaстырып, дaмыту үшiн жaуaпты...
Ә.Н.Нaзaрбaев

Ұстaздық... Бұл мәңгi көнермейтiн,қaндaй кезең бoлсa дa, қaйтa түлейтiн қуaтқa ие, ғұмыр бoйы iзденудi, мaзaсыз тoлғaнысты, өзiн-өзi үнемi шығaрмaшылық тұрғыдaн дaмытып oтырaтын, шәкiрт aлдындa жaуaпкершiлiгi ұшaн – теңiз мaмaндық.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМА «КЛАСТЕР» ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Пушанова Никар Зайдуллиевна

Средняя общеобразовательная школа №32, г.Уральск

В своем Послании народу Казахстана президент Н.А.Назарбаев заявил, что для современного казахстанца владение тремя языками – это обязательное условие собственного благополучия. К 2020 доля населения  владеющая английским языком должна составлять не менее 20 процентов.

 
СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДИКА И КАЧЕСТВО КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Замзина Орынганым Избасаровна

Средняя общеобразовательная школа №32, г. Уральск

Основным капиталом общества в наш век глобализации, высочайшего темпа развития новых технологий, которые кардинально меняют образ жизни, становится способность человека к созидательной деятельности.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Ибрагимова А.Ж.

ОКСШИКОД №11 имени С.Сейфуллина, г.Уральск

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным  развиваться дальше без помощи учителя
Э.Хаббарт

В мире все больше распространяются демократические процессы, поэтому становится очевидным тот факт, что молодые люди более чем когда-либо должны быть способны решать трудные проблемы, подходить к ним критически, иметь альтернативное мнение и принимать правильные решения. Поэтому время требует от учителей качественного изменения мотивации учащихся к обучению. Не всегда учителей и учеников удовлетворяет традиционный подход к обучению, когда педагог, пропуская содержание урока через себя, невольно навязывает учащимся те или иные умения и навыки.

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Сапина Индира Койшигалиевна

Учитель русского языка и литературы, СОШ №37 г.Уральск

В нашей многонациональной стране актуальной проблемой является  формирования поликультурной личности, владеющей двумя или несколькими языками. Среди языков, функционирующих в нашей стране, особое место занимает русский язык, который является важнейшим средством получения информации в современном обществе.

 
ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ТОПТАРЫ МЕН БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ

Давлетьярова Айнур Аскаровна

ІІ санатты бастауыш сынып мұғалімі, Ақсай қаласы №6 ЖОББМ, Бөрлі ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Ойын  балалардың  негізгі  іс - әрекеті  ретінде  психологиялық ,  анатомиялық -  физиологиялық,  педагогикалық  маңызы  зор  қызметер  атқарады.  Ойын  баланың  даму  құралы,  таным көзі,  тәрбиелік  дамытушылық  мәнге  ие  бола  отырып,  адамның  жеке  тұлға  ретінде  қалыптасуына ықпал етеді.

 
ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Какижанова Шолпан Бижановна

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, Теректі ауданы, Подстепный ЖББОМ

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев халыққа Жолдауында «Қазақстан болашағы – өскелең ұрпақтың жан жақты білімді де білікті болуымен өлшенеді» деген болатын.  Ел басы өзінің 2008 жылғы 29-мамырда бір топ бұқаралық ақпарат құралдары басшыларымен кездесуінде «Тілдердің үш тұғырлығы» мәселесіне байланысты ағылшын тіліне деген өзінің ой пікірін төмендегі сөзімен дәлелдеп береді: «Ағылшын тілі – ХХІ ғасырдың тілі. Бұл тіл қазақты  дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге шығаратын тіл».

 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ СӨЙЛЕМ ТАЛДАУДЫҢ РӨЛІ

Кайбалиева Гулжан Сабыргалиевна

БҚО,  Казталов ауданы, Жалпақтал ауылы, К.Мендалиев атындағы ОЖББ мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің  мұғалімі

 • Бұл мақалада оқушылардың белсенділігін арттырудағы  кешенді сөйлем  талдаудың  маңызы  туралы баяндалған.
 • В этой статье излагаются пути повышения  активности  учащихся  при  комплексном  разборе  предложения.
 • In this article is spoken about the ways of increasing  pupils activity the complex analysis of sentences in kazakh  language.

Жаңа заман талабына сай білім беруді реформалаудың міндеті-оқыту үрдісінің нақты практикалық  мақсаттарға бағытталуына қол жеткізу. Оқыту үрдісіндегі  теория мен  әдістеменің диалектикалық бірлігі туралы  тұжырымдама білім  берудегі  көптеген  құбылыстарды  тереңірек  түсінуге мүмкіндік береді.

 
ҰЛТТЫҚ ТАРИХЫМЫЗДЫ ҰЛЫҚТАУ – ҰРПАҚ ПАРЫЗЫ

Молдашев Абылай Жәрдемғалиұлы

К.Мендалиев атындағы ОЖББ мектебінің тарих пәнінің мұғалімі, Казталов ауданы, БҚО

Еліміз үшін биылғы жыл атаулы, толағай мерекелерге толы, айтулы жыл болды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында «2015 жыл – ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі  белестер жылы.

 
ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫН БАЛА ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРІ

Рахымгалиева Тансулу Демеуовна

Мектепалды даярлық топтың І санатты тәрбиешісі, ЖББ Ұзынкөл орта мектебі, Жәнібек ауданы, Батыс Қазақстан облысы

 • Бұл мақалада мектеп жасына дейінгі балаларды дамытатын негізгі іс-әрекет дидактикалық ойын туралы айтылады.
 • В этой статье , развитие детей в возрасте до школы на основное действие сосредотачивается на обучении игре в нем .
 • In this article , the development of children up to school on the main action focuses on learning to play it.

Бала- еліміздің бүгіні мен  ертеңі, мемлекетіміздің басты байлығы ,әрі тірегі. Әрбір баланың өмірін жақсарту үшін сапалы білім мен саналы тәрбие беру қажет. Біздің өскелең ұрпағымыздың алғашқы сатысы, білім мен тәрбие көзі балабақшадан бастау алады.

 
ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ АТМОСФЕРАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР

Сабырова Дамира Жумагелдиевна

К.Мендалиев атындағы ОЖББ мектебі, Казталов ауданы, БҚО

 • Бұл мақалада оқушылар арасындағы ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырудағы мәселелер қарастырылған.
 • В этом статье рассмотрены важные проблемы создание дружеской атмосферы среди учащихся.
 • In this article, considering the issues important to the formation of an atmosphere of cooperation among students.

Қaзipгi кeздe eлiмiздiң бiлiм  бepy iciндe оң өзгepicтep бoлып жaтқaны баршамызға мәлiм. Мeктeптiң, мұғaлiмнiң маңызды мiндeтi-pyxы бaй, жaн-жaқты дaмыған, дapынды тұлғaны қaлыптacтыpy.

 
КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАР ҚҰРАЛЫ АРҚЫЛЫ ҚАРАПАЙЫМ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҰҒЫМ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Сатенова Аягул Жамбуловна

№ 40 ОЖББМ шағын орталық, Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы,

 • Математиканы оқытуда көркем шығарманың алатын орнының  ерекшелігі туралы баяндалады
 • Художественного произведения, о специфике заведения, которые излагаются в обучении математике
 • Artwork, about the specifics of the institution, which are set out in the teaching of mathematics

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу;

 
ҰБТ-ҒА САПАЛЫ ДАЙЫНДЫҚ – НӘТИЖЕ КЕПІЛІ

Утегулова Салтанат Каримовна

К.Мендалиев атындағы ОЖББ мектебінің директоры, Казталов ауданы, БҚО

 • Мақалада  ҰБТ-ға дайындықтың тиімді жолдары, әдістері,  сонымен қатар   оқушыларға сапалы дайындықты ұйымдастыру, ата-анамен жұмыс,  психологиялық қолдау  жұмыстарын  жоспарлау туралы  баяндалған.
 • В данной статье  излагаются наиболее эффективные методы подготовки учащихся  к Единому Национальному Тестированию.  Также  автор предлагает пути повышения качества знаний, методы работы с родителями, приемы психологической поддержки выпускников.
 • In this article has written the information about  the  preparation for the UNT, also work   with the parents, psuchological support and to carry  out the additional lessons for the pupils.

Тәуелсіз еліміздің болашағы – білімді ұрпақ десек,  Президент жыл сайын  Қазақстан халқына жолдаған  Жолдауларында білім беру мәселесіне ерекше басымдықтар беріп,  «Сапалы білім беру – Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуының негізі» екендігін атап көрсетеді.

 
БАЛАНЫ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДАУДА МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚТЫҢ МАҢЫЗЫ

Тастайбекова Гульжиян Лескалиевна

Мектепалды даярлық тәрбиешісі, Григорьев мектеп – балабақша кешені, Бөрлі ауданы, Батыс Қазақстан облысы

 • Бұл мақалада мектепалды даярлық пен бастауыш мектептердің сабақтастығы. қарастырылады. Баланың мектепке дайындығының ұғымы талданады.
 • В данной статье рассматривается проблема преемственности между предшкольной подготовкой и начальной школы. Приводится анализ понятия «готовность ребёнка к школьному обучению».
 • The problem of continuity between preschool and primary school is considered in this article. The notion of  «readiness of the child to preschool education» is an analysis.

Еліміз тәуелсіздік алған 24 жыл  ішінде әлемге  танылды. Экономикамыз дамып, халықтың әл-ауқаты  жақсарды .Егемендік  алған  алғашқы  жылдан бастап ұрпақ тәрбиесіне, білім беру ісіне  аса мән берілді, баланың  жеке  тұлға ретінде жан-жақты  қалыптасуына, танымдық әрекетін  дамытуға  ерекше  назар аударылды.

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Туребаева Индира Каримовна 
Учитель русского языка и литературы, СОШ №22 г. Уральск

 • Бұл мақалада оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру туралы баяндалған.
 • В статье показаны формы организации урока для повышения интереса  учащихся .
 • In this article the forms of lessons were demonstrated in order  to increase.

В настоящее время мы принимаем активные меры по созданию условий для того, чтобы наши дети наряду с казахским активно изучали  русский и английский языки.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОҚЫТУДА ЖАҢА ИДЕЯЛАР МЕН ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДИВЕРГЕНТТІ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ

Ержанова А.Е.

№43 жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, Орал қаласы

Орта білім беру  жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген  танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы теориялық оқытуға  негізделген тәсіл кең тараған.   Қазіргі сындарлы оқытудың мақсаты –оқушылардың пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін кез келген жағдайда тиімді қолдана білуді көздейді.

 
Шет тілін ерте оқытудағы интерактивті әдістердің ерекшеліктері және тиімділігі

Джоламанова Раушан Тыныштибаевна

М.Б.Ықсанов атындағы №36 орта жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі

Инновациялық оқу жұмысы оқу процесіне нәтижелі білім алуға бейімдейтін, жаңа технологияларды орынды енгізумен тұжырымдалады. Бұлар – кабельдік және спутниктік теледидарлар, бейнеконференциялар, телефорумдар, телемарафондар, портфолио сияқты инновациялық технологиялар, оқудағы және тәрбиелеудегі, өмірлік дағдыларды қалыптастыру жөніндегі тренингтер, соның ішінде әлеуметтік тәлімдегі және т.б. жеке-дара жетістіктер.

 
Активные стратегии обучения и их роль в повышении качества читательской грамотности школьников на уроках русского языка и литературы

Тулемисова Гуляйман Куанышгалиевна
І санатты орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі, оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары, Орал қаласы №4 ОЖББМ

Джаманкулова Асия Кубайдуловна
жоғары санатты орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі, Орал қаласы №40 ОЖББМ

 

 • В статье идет речь об активном обуче­нии,которая предполагает использование такой системы методов, кото­рая направлена на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
 • Мақала мәмілелері белсенді ақыл-ой және практикалық қызмет процесінде өзін меңгеру оқушылардың білімін және дағдыларын бағытталған әдістерін пайдалануды көздейді.
 • The article deals with the active obuche¬nii , which involves the use of such a system of methods aimed at koto¬raya self mastery students knowledge and skills in the process of active mental and practical activities

Вхождение Республики Казахстан в мировое образовательное пространство, обусловившее переход на 12-летнее образование, требуют от педагогической общественности нового взгляда на профессиональные задачи и способы их решения, инициирует инновационную деятельность.

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Бекбулатова Ардак Саматовна,

учитель начальных классов СОШ №26 г. Уральска, Западно-Казахстанской области

Каждое слово языка, каждая его форма есть результат мысли и чувства человека, через которые отразилась в слове природа страны и история народа.
К.Д.Ушинский

Современная школа за последние годы делает много для того, чтобы успешно решать задачу подготовки творчески мыслящей личности, способную к активной трудовой и умственной деятельности в различных областях общественной и государственной жизни[1].

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ

Калашникова Наталья Юрьевна

средняя общеобразовательная школа №3, город Уральск

Развитие информационно-коммуникационных технологий требует своевременных изменений в системе их использования при оценивании знаний, что обуславливает изменения с обучения, методик и технологий. Информационные технологии являются значимым инструментом, помогающим учителю в преподавании. Сегодня меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, - акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», происходит переориентация его на инновационные  подходы. [1, с. 166]

 
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ В СОВМЕЩЁННЫХ КЛАССАХ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ

Ахметова Гульжан Саниевна

Учитель начальных классов Новеньской СОШ, ЗКО,Зелёновский район

 • Статья содержит основные направления методики курсов по Кембриждской программе, направленных на повышение уровня обученности учащихся  в совмещённых классах. Чётко продуманное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных заданий в системе уроков по определенной теме является главным методическим принципом дифференциации обучения.

Великий педагог – просветитель Ыбрай Алтынсарин писал: «На нашу долю теперь выпало самое ответственное время, когда всё надо ещё создавать, вводить эти нововведения… освещать всё, насколько хватит у нас сил «уменья…» Слова, ставшие девизом просветителей 19 века, актуальны в 21 веке, но на новом витке развития истории.

 
ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ - ОДНА ИЗ ФОРМ НОВЫХ ПОДХОДОВ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Нагметова Сагида Салимгиреевна

Средняя общеобразовательная школа-Гимназия эстетического направления, г. Уральск

Только в диалоге развивается способность мыслить. В беседе создаются условия для взаимодействия  понимающих сознаний.М.М. Бахтин.

Динамичность происходящих в современном мире перемен, развитие  информационных технологий порождает необходимость переосмысления   приоритетов образования во всем мире. Современный мир меняется очень быстро и педагог должен меняться вместе с миром, чтобы соответствовать этим изменениям.

 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Жумашева Асемгуль Канапиевна

Школа – гимназия вальдорфской ориентации, Г. Уральск, Республика Казахстан

В настоящее время в условиях современной школы методика обучения   переживает сложный период, связанный с изменением целей образования и обновления содержания образования. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов обучения (МО) и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий(ИТ).

 
УРОКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К МИРУ ЧТЕНИЯ

Сарбасова Асель Бауыржановна

СОШ Достык

Задача образования, поставленная сегодня перед школой, качественно иная, чем задача обучения. Её суть состоит в том, что ученик сам в своей личностно – мотивированной деятельности создаёт свой образ по неким нравственным, общечеловеческим культурным образцам. Образцы эти находятся в жизни и в искусстве, познавая которые ребёнок осваивает нравственные  образцы, делает их своими, усваивает нравственные ценности. Поэтому трудно переоценить значение литературного чтения в решении задач образования, развития и воспитания обучающихся.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Багайдина Ольга Петровна

Учитель начальных классов, средняя общеобразовательная школа СОШ №39, ЗКО, г. Уральск

Проблема грамотного письма особенно актуальна в наши дни, так как в последнее время грамотность и вообще владение родным языком стали уделом узкого круга специалистов. Резко упал уровень грамотности не только населения в целом, но и очень снизилось качество газет, журналов, издаваемых книг. Орфографические и пунктуационные ошибки стали привычными явлениями, хотя для любого интеллигентного человека начала столетия странным показался бы вопрос, должен ли врач, артист, инженер и т.д. быть грамотным. Ведь давно известно, что язык - это зеркало и социальных, и нравственных процессов, происходящих в обществе.

 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ТРЕХМЕРНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Умбетова Гулзайна Шакировна

Учитель начальных классов средней школы №9, Западно-Казахстанская область г. Уральск

По данной технологии работаю с  2009 году. После прохождение в 2012 году курсов ЦПМ по Кембриджской программе третьего (базового) уровня, пересмотрела данную технологию.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Бактыгалиева Мендигуль Елемесовна

Средняя общеобразовательная школа № 16 г.Уральск

Я работаю учителем  начальных классов 27 лет. Всегда стараюсь идти в  ногу со временем, постоянно повышаю свою квалификацию на различных курсах, занимаюсь самообразованием.

 
ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ

Леонтьева Любовь Петровна

учитель начальных классов 2 категории, СОШ №32

"В игре раскрываются творческие способности личности, в игре раскрывается перед детьми мир. Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития".
В.А.Сухомлинский

Актуальность вопроса

Игра - вид активной деятельности, направленный на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Актуальность игры в настоящее время повышается  из-за перенасыщенности современного школьника информацией. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети за последнее время значительно увеличили поток получаемой детьми информации, ее разнообразие.