Курсовые мероприятия

Межкурсовые мероприятия

Архив 2020

Архив 2019

Архив 2018

Архив 2017

Архив 2016

Архив 2015

Яндекс.Метрика


Гостевая книга
Инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Бекенова Акжаркин Джексенбаевна

Филиал АО НЦПК «Өрлеу» ИПК по Западно Казахстанской области, г. Уральск

Интеграция учащихся с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные школы стала в последние годы неотъемлемой частью всемирного движения за права человека. Все учащиеся имеют право на образование вне зависимости от их индивидуальных способностей.

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗАХ РОССИИ

Александрова Наталья Алексеевна,

Гаврилова Екатерина Александровна

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

Современная система высшего профессионального образования призвана соответствовать индивидуальнымобразовательным потребностям личности студента. Вместе с тем существуютгруппы студентов, чьи образовательные потребности не только индивидуальны, но иобладают особыми чертами.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

Илимaновa Aрмaнгуль Фaйзуловнa

педагог-дефектолог II категории, КГУ «Кaбинeт психолого-пeдaгогичeской коррeкции» Зeлeновского рaйонного отдeлa обрaзовaния, Рeспубликa Кaзaхстaн, Зaпaдно-Кaзaхстaнскaя облaсть, Зeлeновский рaйон, сeло Дaрьинскоe

В условиях динaмично мeняющeгося мирa, постоянного совeршeнствовaния и усложнeния тeхнологий информaтизaция сфeры обрaзовaния приобрeтaeт фундaмeнтaльноe знaчeниe. Блaгодaря прeобрaзовaниям всe ширe проявляeтся роль информaционных тeхнологий нe только в систeмe школьного, но и дошкольного обрaзовaния, что совсeм нeдaвно можно было нaблюдaть лишь кaк eдиничный опыт.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Хабиболлина Айнагул

Талап орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасы, ағылшын тілі пәні мұғалімі

Елбасының дәстүрлі әрбір жылғы Жолдауында маңызды мәселелердің бірі ретінде – қоғамның ең бір әлсіз қорғалған мүшелерінің, соның ішінде даму мүмкіндігі шектеулі балалардың өмірін лайықты қамтамасыз ету, оларға сапалы білім беруді қалыптастыру екені айқын көрсетіледі.

 
ИСПOЛЬЗOВАНИE КOМПЬЮТEРНЫХ ТEХНOЛOГИЙ НА КOРРEКЦИOННO-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ С ДEТЬМИ, ИМEЮЩИМИ ЗАДEРЖКУ ПСИХИЧEСКOГO РАЗВИТИЯ

Малкина Татьяна Сергеевна

Методист КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции» Зеленовского районного отдела образования, ЗКО, Зеленовский район, село Дарьинское

Мы живем в  вeке инфoрмациoнных тeхнoлoгий. Сoврeмeнныe дeти ужe практичeски нe знают таких игр, как «Прятки», «Дoгoнялки», затo им oтличнo извeстнo, в какиe игры мoжнo пoиграть на кoмпьютeрe или планшeтe.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Аюпова Муслима Владимирқызы

№16 жалпы орта білім беретін мектебі, Орал қаласы

Қазіргі  кезде  инклюзивті   білім беру  бағытында жалпы   білім   беретін мектептерде  психикалық дамуы тежелген оқушылар білім алады. Әрбір  баланың білім алуда өз ерекшеліктері бар.  Мысалы, әр оқушының эмоционалдық және психикалық танымы әртүрлі  болып  келеді.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ

Жуматова Калампыр Кошкинбайқызы, Саймасаева Лязат Исатайқызы

Облыстық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнаулы мектеп интернатының тәрбиешілері, Орал қаласы

Оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелейді. Инклюзивтік білім беру-барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай балаларды айыратын кедергілерді жоюға ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзету-педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне бейімдеуіне жағдай қалыптастыру, яғни жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Майханова Гулжанат Бердалиевна

Орал қаласы №22 жалпы орта білім беретін мектебі

«Қазіргі  заманда  жастарға ақпараттық  технологиямен  байланысты  әлемдік  стандартқа  сай  мүделі  жаңа білім  беру  аса қажет»
Н.Ә.Назарбаев

Елбасы  атап  көрсеткендей  жас ұрпаққа  білім  беру жолында ақпараттық   технологияны оқу  үрдісіне оңтайландыру  мен  тиімділігін  арттырудың  маңызы зор.Оқу үрдісінде  ақпараттық  коммуникативтік технологияларды  пайдалану  жаңаша  білім  берудегі  өзекті  проблема.

 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ТІЛ САБАҚТАРЫНДА ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП,ОҚУШЫНЫҢ ТІЛ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖАНДАНДЫРУ

Аманшина Танжулдыз Алеуметовна

№44 орта жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы,Орал қаласы

Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану – заман талабы. Тәуелсіз Қазақстанның ел басқарушысы Нұрсұлтан Әбішұлының кезекті Жолдауында қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту, дамыту және жетілдіру мәселелері сөз болғаны баршамызға мәлім.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ

Мамбеталиева Гулдана Зинелғабитқызы

Ж.Молдағалиев атындағы №2 ОЖББМ логопеді

Қазіргі қоғам толыққанды деп есептелмейді, егер қандай да бір адамдар тобына қатысты дискриминациялау бар болса. Мысалы, А.Д.Уорд бойынша, «кез-келген, әділеттілікке және адам құқықтарын сақтауда халықаралық ережелерге ұмтылатын мемлекет, барлық балаларға қажеттіліктері мен қабілеттеріне сай, білім беруде заңдарды басшылыққа алуы керек.

 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

Садырова Актилек Карловна

Орал қаласы, вальдорф бағытындағы мектеп-гимназиясы

Барша ұстаздар қауымын алаңдататын мәселе – жас ұрпақтың сапалы білімді игеруі. Білім беруде тиімді жолмен жаңа заман тұлғасын қалыптастыру әр ұстаздың мақстаты екені анық. Білім мазмұнын жаңғыртудың ғылыми негізінде оқушы белгілі бір қажетті біліктер мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субъектісі, әр түрлі мәдениеттер мен өз көзқарасы тұрғысынан білімді, сауатты, өз ойын дұрыс әрі сауатты шебер жеткізе білетін, мәдениетті тұлға.

 
ЛОГОПУНКТТЕГІ ТІЛ ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РОЛІ

Кусанова Жанар Аманкельдиевна

Орал қаласы, №1 орта жалпы білім беретін мектеп, логопед- мұғалім

Қазіргі уақытта ақпараттық-коммуникативті технологиялар  балалардың  сөйлеу тілін түзетуде ең тиімді құрал болып келе жатыр. АКТ – бұл сандық және коммуникациялық технологиялардың кеңінен таралған түрлері.  АКТ-ын пайдалану балалардың сөйлеу әрекетінің мақсаттылығын дамытуға және жекелеп оқытуға мүмкіндік береді.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Умарова Айдана Асқарқызы

БҚО, Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы, М.Әуезов атындағы №2 ОЖББМ

Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі заңында даму мүмкіндігі шектелген барлық балалар психологиялық-медицина-педагогикалық кеңестің қорытындысына сәйкес арнайы түзету мекемелерінде және мемлекеттік білім жалпы беретін мектептерде тегін оқуға құқылы делінген.

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБУЧЕНИИ

Есенгазиева Марина Бауыржановна

Областная спец. школа – интернат для детей с нарушением зрения город Уральск, Республика Казахстан

Применение ИКТ в процессе обучения в школе даёт возможность активизировать познавательную, мыслительную и самостоятельную  деятельность учащихся, интенсифицировать учебный процесс. Информационные технологии дают  возможность не только изменить формы и методы учебной работы, но и существенным образом трансформировать и обогатить образовательные парадигмы.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Мусағалиева Жанаргүл Баяшқызы

мұғалім-логопед Ғ.Махамбетов атындағы ОЖББМ КММ, БҚО, Ақжайық ауданы, Базаршолан ауылы

Соңғы жылдары арнаулы білім  жүйесінде мүмкіндігі шектеулі балаларды сапалы біліммен қамту өзекті мәселенің біріне айналды. Мәселелерді тұңғыш рет мемлекеттік деңгейде көтеріліп,  ҚР білім беруді дамытудың 2011-202 жылдарға арналған бағдарламасында инклюзивті білім беру жүйесін дамыту жан-жақты қарастырылған.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ескалиева Батима Карабаевна

Средняя общеобразовательная школа №19 г. Уральск Казахстан

Вот уже 7 лет работаю в данной сфере образования и мне эта тема более чем знакома. Поначалу очень сильно была удивлена данным видом обучения. Но как говорится, опыт приходит со временем, так  понимание и осознание,  оказывается, тоже приходит позднее.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Макутова Айнагуль Сафиевна

Подстепный №1 жалпы орта білім беретін мектеп, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы

Бүгінгі таңда инклюзивті білім беруді қолдау бағытында жалпы білім беретін мектептерде белгілі себептермен ақыл — ой дамуында ауытқуы бар немесе психикалық дамуы тежелген оқушылар білім алуда.
 
ИНКЛЮЗИВТІК ОҚЫТУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Хайруллина Алтынай Кенжетаевна

Жаңажол орта жалпы білім беретін мектебі, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Жаңажол ауылы

Қазақстан Республикасының білім беру ісін дамыту жөніндегі 2011-2020 жылдарға арналған мектептік бағдарламасында аса маңызды міндеттердің бірі «Мектепте инклюзивті білім беру жүйесін жетілдіру» екендігі атап көрсетілген.

 
ЗЕРДЕ БҰЗЫЛЫСТАРЫ БАР БАЛАЛАРҒА БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Жумагалиева Альфина Ерболатовна

Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернаты Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы

Инклюзивті білім – бұл мүмкіндігі шектеулі білім алушылардың жалпы білім беру үдерісіне қосылуына, яғни кедергілердің жойылуына және олардың саналы білім алуына тең қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік бейімделуіне бағытталған білім беру үдерісі.

 
АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Сундетова Жайнагул Абылхатақызы

I санатты, III деңгей бойынша сертификатталған ағылшын тілі пәні мұғалімі М.Б.Ықсанов атындағы №36 орта жалпы білім беретін мектебі

Елбасымыз Н.Нaзapбaeв “...Адaмзaт үшін ХХІ ғaсыp жaңa тeхнологиялapдың ғaсыpы болмaқ, aл осы жaңa тeхнологиялapды жүзeгe aсыpып, өміpгe eнгізу, игepу жәнe жeтілдіpу -  бүгінгі мeктeп мұғaлімдepінің сіздepдің eншілepіңіз”, – деп сенім артады. Сол сенімнің кілті  білікті де, білімді ұстаздар қауымының қолында екенін бір сәтте естен шығармауымыз керек.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Бектурсинова Гульнар Мадиевна

Қызылтал жалпы орта білім беретін мектебі, Бөрлі ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Елбасының дәстүрлі әрбір жылғы Жолдауында маңызды мәселелердің бірі ретінде – қоғамның ең бір әлсіз қорғалған мүшелерінің, соның ішінде даму мүмкіндігі шектеулі балалардың өмірін лайықты қамтамасыз ету, оларға сапалы білім беруді қалыптастыру екені айқын көрсетіледі. Қоғамда болып жатқан әлеуметтік мәселелер: отбасылық, экологиялық, экономикалық дағдарыстар жүйке жүйелері бұзылған, психикалық-физикалық аурулары бар, жас ерекшелігі әр түрлі балалардың көбеюіне әкеліп отыр.

 
ИНКЛЮЗИВТІК ОҚЫТУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Утешева Айжан Уалихановна

№22 орта жалпы білім беретін мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі

Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі заңында даму мүмкіндігі шектелген барлық балалар психологиялық-медицина-педагогикалық кеңестің қорытындысына сәйкес арнайы түзету мекемелерінде және мемлекеттік білім жалпы беретін мектептерде тегін оқуға құқылы делінген.

 
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Габбасова Алия Мабденовна

Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернаты, Орал қаласы

Мақсаты: ақпараттық-коммуникациялық технологияларды түзете-дамыту жұмыстарында тиімді қолдану, оқушылардың компьютермен жұмыс істей білу дағдыларын жетілдіру, білім сапасы мен танымдық қабілеттерін дамыту.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И РЕЧИ

Истомина Любовь Ивановна

Воспитатель, Областная специальная школа интернат – комплекс для детей с нарушением слуха и речи, г.Уральск

В процессе обучения в школе для глухих учащихся важно целенаправленно формировать и стимулировать развитие познавательной сферы ребенка. Своеобразие процесса обучения у глухих детей сопряжено с особенностями общего и речевого развития. Оно включает в себя развитие интереса и способности к познанию, развитию мышления, памяти и воображения, внимания и наблюдательности.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Хасанова Фаузия Гайфутдиновна

Учитель начального класса, Обл.специальная школа-интернат-комплекс для детей с нарушением слуха и речи, г. Уральск

Основная цель обучения в начальной школе – научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы информации. Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Орынтаева Рита Кайргалиевна

учитель начальных классов, Областная специальная школа-интернат-комплекс для детей с нарушением слуха и речи, г.Уральск

XXI век -век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре он должен стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЁРА «ДЕЛЬФА-142» ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ

Иванова И.М.

Сурдопедагог, Обл.специальная школа-интернат-комплекс для детей с нарушением слуха и речи, г.Уральск

Первоочередной задачей специальных школ для детей с нарушением слуха является социальная адаптация и интеграция учащихся, развитие их речи, как средства общения. Формирование правильного произношения выступает составным элементом этого направления работы.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Туяков Е.И.

тифлопедагог областной специальной школы-интерната для детей с нарушением зрения, г.Уральск

В последнее время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – хороший помощник педагогам в организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы.

 
SMART-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Шамина Ирина Анатольевна

Учитель начальных классов высшей категории, СОШ №1, Акжаикский район, с. Чапаево, ЗКО

Реформирование современного образования предъявляет новые требования к педагогическим кадрам. Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и соответственно моделирующий воспитательно-образовательный процесс, педагог является гарантом решения поставленных задач. Сегодня повысился спрос на высококвалифицированную, творчески работающую, социально-активную и конкурентоспособную личность педагога, способную воспитать социализированную личность в быстроменяющемся мире.

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Огай Елена Александровна

Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Уральск

Проблема социальной интеграции детей с нарушением развития, и в частности, инклюзивного обучения, в настоящее время является одной из важнейших проблем, привлекающих к себе внимание всех участников образовательного процесса. В нашей школе воспитываются и обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата от 7 до 14 лет.